En bit av en trästol. Foto: Jimmy Johansson

Projekt: Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri (CirkuTrä)

I Sverige är det lätt att ta träråvara för givet, men redan idag är det brist på vissa råvaror och bristen förväntas öka både nationellt och globalt. Ett alternativ är att låta material få en eller flera nya livscykler genom återbruk och återtillverkning. Projektet ska öka den träförädlande industrins förmåga att hantera cirkularitet genom att bidra till kunskapsutveckling om återbruk och återtillverkning.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Jimmy Johansson
Övriga projektmedlemmar
Mirka Kans (projektledare Chalmers), Peter Almström, Dan Paulin, Chalmers, Malin Löfving, Tekniska högskolan i Jönköping, Erik Sundin, Linköpings universitet
Deltagande organisationer
Chalmers (projektägare), Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Tekniska högskolan i Jönköping
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
2023-2028
Ämne
Skog och träteknik, virkeslära (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trä är något alla har en relation till och som vi använder dagligen; vi inreder våra hem, våra skolor och våra kontor med trä. I ett skogsrikt land som Sverige är det lätt att ta träråvara för givet, men redan idag är det brist på vissa råvaror och bristen förväntas öka både nationellt och globalt. Samtidigt slängs det årligen stora mängder träprodukter som mycket väl skulle kunna ha en dubbelt så lång livslängd.

Ett hållbart alternativ är att låta dessa produkter få en eller flera nya livscykler genom återbruk och återtillverkning. Vårt övergripande syfte är att öka den träförädlande industrins förmåga att hantera cirkularitet genom att bidra till kunskapsutveckling om återbruk och återtillverkning. För kunden ska det i framtiden vara en självklarhet att cirkulära produkter är förstahandsvalet samt att produkten är likvärdig och av hög kvalitet oavsett om den är ny eller återtillverkad.

I detta program kartlägger vi förutsättningarna för hållbar återtillverkning och utvecklar tekniska och organisatoriska lösningar för effektiv och lönsam återtillverkning av träprodukter. Bland annat tar vi fram produktions- och konstruktionsriktlinjer för effektiv återtillverkning samt ett ramverk för hållbar industrialisering. De framtagna resultatens ekonomiska, ekologiska och sociala påverkan utvärderas på industrinivå och samhällsnivå och nya samarbetsformer föreslås. Genom att bilda en arena för cirkularitet och återtillverkning skapas och sprids kunskap på nationell och regional nivå.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och ingår i forskningsområdet Skog och trä samt Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.