trä, betong och stål

Projekt: Sustainable structural engineering

Målet för detta projekt var en tvåårig masterutbildning som ger studenterna kunskap inom konstruktionsteknik och samtidigt belyser livscykelaspekter. Projektet skulle även resultera i en breddning och förstärkning av forskningen i byggteknik.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Bolmsvik
Övriga projektmedlemmar
Johan Vessby, Anders Olsson, Ambrose Dodoo
Finansiär
KK-stiftelsen (Avans 16)
Tidsplan
1 april 2017–2019
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Det långsiktiga målet med det planerade programmet är att utbilda kvalificerade ingenjörer inom byggkonstruktion med djupa kunskaper om de mest förekommande konstruktionsmaterialen – trä, stål och betong. Med hänsyn till att hållbarhetsaspekter idag är centrala i arbetet med att utforma vårt framtida samhälle ska utbildningen även ge studenterna kunskaper om hur byggandets klimat- och miljöpåverkan kan minimeras. De utbildade ingenjörerna ska ha förståelse för och kunna hantera de utmaningar som olika val av byggsystem och material för med sig avseende till exempel bärförmåga, ljud och värmeisolering, beständighet, global hållbarhet och ekonomi.

Programmet ska svara mot det regionala näringslivets uttalade rekryteringsbehov och samtidigt utbilda ingenjörer för en internationell arbetsmarknad. Genom kurser som integrerar kunskaper om konstruktion, material och hållbarhet med modellering, laborationer och projektarbeten ska studenterna uppnå relevant, professionsnära kunskap om och djup förståelse för hur konstruktioner fungerar och hur de kan optimeras med utgångspunkt från såväl strukturmekanik som hållbarhet.

Utbildningen kommer att drivas av institutionen för byggteknik, där en stark forskningsmiljö inom området träbyggnadsteknik successivt byggts upp under lång tid. Sedan ett par år pågår dock ett strategiskt arbete som syftar till att bredda institutionens forskningsverksamhet. Under hösten 2015 anställdes en professor som bedriver forskning om såväl byggnadsfysik som materialet betong och nyligen rekryterades en gästprofessor inom området strukturdynamik. För närvarande pågår rekryteringar av professorer och lektorer inom bland annat stål- och betongbyggnad, konstruktionsteknik, installationsteknik och byggnadsproduktion.

Utöver forskningskompetens hos bygginstitutionens egen personal ska den aktuella masterutbildningen bygga vidare på befintligt samarbete med institutionen för maskinteknik och med forskargruppen Sustainable Built Environment Research som finns vid institutionen för byggd miljö och energiteknik. Andra viktiga utgångspunkter är att dra nytta av de möjligheter som en väl utvecklad näringslivssamverkan och tillgång till goda laborativa resurser innebär. Inom den planerade utbildningen är målsättningen att upprätta ett nära samarbete och ett kontinuerligt student-, forsknings- och lärarutbyte med ett handfull utvalda universitet i världen, varför programmet ska ges på engelska.

Se även pressmeddelandet om projektet.

Medarbetare