flis

Projekt: Sustainable use of virgin and recovered raw material streams for innovative bio-based products and business stimulation in Southern Sweden

Detta projekt syftar till att öka effektiviteten i användandet av resurser genom att utnyttja oanvänt råmaterial och avfall för att tillverka nya mervärdes kompositer.

Detta projekt avslutades i december 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Jimmy Johansson, Sheikh Ali Ahmed, Bengt Nilsson, Jonaz Nilsson, Anders Olsson, Michael Dorn, Göran Fafner och Stephen Osakue Amiandamhen, Linnéuniversitetet
Kristoffer Segerholm och Diego Penaloza, RISE Research Institutes of Sweden
Magnus Wålinder, KTH
Elias Voulgaridis, Aristotelesuniversitetet, Thessaloniki, Grekland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
RISE Research Institutes of Sweden
KTH
Aristotelesuniversitetet, Thessaloniki, Grekland
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse, Forskning & Utbildning, 4,2 miljoner kr
Tidsplan
1 jan 2017-31 dec 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Skogens produkter och andra biobaserade råvaror ingår i jordens naturliga kretslopp och finns i begränsad mängd. Mot bakgrund av att jordens befolkning ständigt ökar kommer vi i framtiden att få en brist på biobaserade råvaror. För att uppnå och behålla dagens levnadsstandard för många människor i världen måste vi (mänskligheten) säkra ett långsiktigt hållbart flöde på råvaror. Ökad återvinning är ett led i ett cirkulärt samhälle där råvaran utnyttjas under en längre period innan den når sin slutanvändning.

Vi vill öka användningsgraden av fiber från uttjänta produkter genom utveckling av två nya biokompositer. Den ena avsedd för byggnadssektorn (träfiberbaserade byggelement) och den andra för möbel- och snickeriindustrin (träfiberbaserade skivor). Materialet hämtas från rivningsvirke, uttjänta möbler, tidningar och även andra icke skogsbaserade produkter som till exempel textil fiber från bildäck. I dag eldas en stor del av dessa produkter i värmeverk, medan andra deponeras på kommunala avfallstippar.

Träfiberbaserade byggelement kommer att tillverkas av återvunnet fiber, flis och textilier. Tillverkningen kommer att ske genom enkel mekanisk bearbetning där billiga vattenlösliga bindemedel kommer att användas, t ex gips, cement eller flygaska. De träfiberbaserade skivorna för möbeltillverkning kommer att tillverkas med en blandning av jungfrulig och återvunnen träflis. Ett nytt miljövänligt biobaserat lim som bidrar till lättare återvinning av kompositer kommer att användas. Syftet är att gå mot minskad användning av jungfrulig råvara.

Projektet är uppdelad i fyra konkreta steg; kartläggning av råvaruflöde, utveckling av biokompositprodukter, produktdemonstration och initiering av nya vägar för materialåtervinning. Syftet är ett större helhetstänk i vårt samhälle, där universitetet samlar aktörer längs hela produktkedjan från råvara till slutprodukt. Resultatet kommer att visas för aktörer inom återvinnings-, möbel- och byggbranschen. Innovationer väcker ofta entreprenörskap och nyföretagande som i förlängningen stärker landsbygd och städer.

Projektet är treårigt med deltagare från Linnéuniversitetets tre institutioner skog och träteknik, byggteknik och design. Linnéuniversitetet blir också ett nav mellan återvinningsföretag, bioenergianläggningar och möbeltillverkare. Olika företag i regionen kommer att delta aktivt i projektet för framtagandet av prototyper samt marknadsoptimering. Provning och finjustering av produkterna sker med stöd från tidigare kontakter mellan Linnéuniversitetet, RISE och institutionen för byggnadsmaterial på KTH i Stockholm.
Det goda samarbetet mellan aktörerna kommer att bidra till en smidigare industriell introduktion, med förhoppning att nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen skapas i södra Sverige.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare