collage med hand och texten "assistive technology"

Projekt: Ta till sig och producera text via assisterande teknik

Detta projekt ska studera hur ett systematiskt och intensivt användande av assisterande teknik (AT), i det här fallet applikationer (appar) till surfplattor och smarta telefoner, påverkar förmågan att ta till sig och producera text för elever inom grundsärskolan.

Fakta om projektet

Projektnamn
Ta till sig och producera text via assisterande teknik – ett alternativ till att läsa och skriva för elever i grundsärskolan
Projektledare
Linda Fälth
Övriga projektmedlemmar
Idor Svensson, Heidi Selenius och Christina Sand, Linnéuniversitetet; Staffan Nilsson, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet
Finansiär
Skolforskningsinstitutet
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2024
Ämnen
Specialpedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Psykologi (Institutionen för psykologi, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Studien kommer att genomföras i nära samarbete med lärare inom grundsärskolan. Den kommer att ha en single subject-design där eleverna studeras på individnivå. Läs-, skriv- och hörförståelse-förmågan kommer att mätas vid upprepade tillfällen såväl före, under som efter interventionerna. Interventionerna pågår inom ramen för den ordinarie undervisningen under en termin, vid tre tillfällen/vecka.

Projektet är angeläget ur ett delaktighetsperspektiv, då det innebär att personer ständigt kan ha med sig hjälpmedel, via surfplatta eller smarta telefoner, som stödjer förmågan att ta till sig och producera text. Därmed ökar möjligheten att ta del av samhällsprocessen på lika villkor, i synnerhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte och frågeställning

Studiens huvudsyfte är att studera om ett systematiskt och intensivt användande av assisterande teknik (AT), såsom text-till-tal- och tal-till-text-hjälpmedel, kan påverka förmågan för elever inom grundsärskolan att ta till sig (läsa/lyssna) och producera text (skriva/taligenkänning). Ett annat syfte är att studera om AT som metod kan påverka elevernas lärande, självbild och motivation för skolarbete.

Frågeställningar:

  • Hur påverkar ett systematiskt användande av assisterande teknik elevernas förmåga att ta till sig och producera text?
  • Kan användandet av assisterande teknik påverka elevens förmåga att läsa och skriva på det traditionella sättet, det vill säga föreligger en transfereffekt?
  • Har användandet av assisterande teknik någon effekt på elevernas självbild och motivation avseende skolrelaterade uppgifter?
  • Hur upplever elever, lärare och föräldrar användandet av assisterande teknik som metod för att utveckla förmågan att ta till sig (lyssna) och producera (tala in) text?

Medarbetare