lignin

Projekt: Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin

Projektet innebär att IKEA knyter en forskare från Linnéuniversitetet till sig som en resurs på 20 %, i form av professor Stergios Adamopoulos. Syftet är att utveckla biobaserade bindemedel för träbaserade skivor. Fokus ska ligga på att lösa de relevanta praktiska parametrarna med avseende på deras tillämpning inom industrin för träbaserade skivor.

Detta projekt avslutades 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Reza Hosseinpourpia and Wen Jiang, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IKEA of Sweden AB, IKEA Industry AB
Finansiär
Formas (Ökad rörlighet mellan akademi och praktik, 2019)
Tidsplan
1 dec 2019–30 nov 2021
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

För att kunna möta konsumenters ökande miljömedvetenhet, lagkrav och klimatlarm behövs en innovativ utveckling av produktionen av träbaserade skivor. Detta för att minska beroendet av fossila bränslen och de negativa hälsoeffekterna av formaldehyd, som är det nuvarande bindemedlet.

Intresset är sålunda stort för mer miljövänliga bindemedel. Sådana har dock industrin svårigheter att introducera på grund av problem som främst är relaterade till prestanda, lämplig tvärbindning och kostnader.

Svavelfria ligniner från bioraffinaderier är lovande som bindemedel i skivmaterial, eftersom de är mer naturliga än de som kommer från de mer komplexa massaprocesserna. Dessa ligninfraktioner förväntas bli mer tillgängliga i framtiden som en följd av växande industrier inom omvandling av biomassa till biobränslen och socker. Tillvaratagandet av dem behövs för att uppnå en hållbar ekonomi och för att minska koldioxidavtrycket.

Detta projekt bygger på ett pågående samarbete med IKEA, mer specifikt på de senaste resultaten från en industriell doktorandstudie. Resultaten påvisar vägar för karaktärisering av hittills mindre undersökta industriella restligniner som ett nödvändigt steg för ett högre resursnyttjande genom återanvändning av dessa förnybara resurser.

Medarbetare