glada barn som står i en halvcirkel runt fotografen med händerna om varandra

Projekt: Tillhörighet och inkluderande processer i fritidshemmet

Målet med studien är att utveckla lärares arbete med elevers tillhörighet, inkludering och delaktighet i fritidshemmet, och därigenom motverka sådant som kan verka exkluderande och uteslutande från gemenskap och grupptillhörighet.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Anette Emilsson
Övriga projektmedlemmar
Marianne Dahl
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Nybro kommun
Finansiär
Statens projekt ULF (Utveckling, lärande, forskning), en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning, utlysning hösten 2019
Tidsplan
2021–2022
Ämne
Pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet och kommunerna i Kalmar respektive Nybro. Syftet med studien är dels att bida med empirisk kunskap om lärares och studenters syn på arbetet med inkluderande processer, dels att utveckla en forskningsmetodologisk mötesplats där lärare, studenter och forskare tillsammans står för kunskapsproduktion. Två övergripande forskningsfrågor guidar studien:

  • Vad framhåller och prioriterar lärare och studenter vad gäller arbete med elevers tillhörighet och inkludering i pedagogisk praktik?
  • Vilka innovativa processer och kritiska incidenter identifierar lärare, studenter och forskare i det kollektiva kunskapandet?

Trots ett växande intresse för att motverka exkludering och främja inkludering och tillhörighet i samhället finns det lite kunskap om hur detta kan realiseras i barns och lärares dagliga liv i fritidshem och skola. Det finns ett behov av att utveckla kunskap om och verktyg för arbetet med tillhörighet och inkludering i pedagogisk praktik.

Projektet är deltagarorienterat och tar utgångspunkt i en interaktiv forskningsmodell (HELIX, 2009) bestående av två integrerade lärsystem: forsknings- resp. praktiksystemet, och det är i skärningspunkten dem emellan kunskapsproduktionen förväntas ske. Data konstrueras med hjälp av seminarieträffar i vilka fritidhemslärare, studenter och forskare diskuterar olika teman som relaterar till tillhörighet och inkludering. Temana grundas dels i de frågor och problem som framhålls av lärare och studenter, dels i aktioner som genomförts mellan seminarierna, men också i forskning som har sin grund i ett tidigare projekt (NordForsk, nr 85644).

Studien förväntas bidra med nya insikter om inkluderande processer liksom praktiska verktyg för att stödja tillhörighet för elever med olika bakgrund och individuella behov i fritidshemmet. Vidare förväntas studien bidra med att utveckla kollektiva processer som kan bidra till nya insikter och kunskaper liksom ett nyanserat och gemensamt yrkesspråk beträffande elevers tillhörighet.

Projektet ingår i ett större forskningsprojekt, Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse, som i sin tur är en del av Utveckling, lärande, forskning (ULF). Det är även en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).