Tecknad bild med mamma och barn på utvecklingssamtal med tolk hos lärare

Projekt: Tolkars kunskaper: språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice

Målet med detta projekt var att ta tillvara tolkars unika erfarenheter från möten mellan personal och klienter inom olika välfärdsområden. Inom projektet har vi tagit fram en ny tjänst i form av dialogföreläsningar för såväl personal som migranter, vilka erbjuds via tolkförmedlingar. Vi har även utvecklat en kursplan för fortbildning av tolkar och publicerat ett antal vetenskapliga artiklar.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristina Gustafsson
Övriga projektmedlemmar
Fil dr Eva Norström, frilansforskare, Linnéa Åberg, Linnéuniversitetet, Kajsa Milstam, Örebro tolk- och översättarservice, Helena Sundberg, Gamze Erbek och Robin Basboga, Borlänge kommuns tolkförmedling
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Örebro tolk- och översättarservice, Borlänge kommuns tolkförmedling
Finansiär
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
Tidsplan
2 mars 2020–30 juni 2022
Ämnen
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)
Forskargrupper
Social work and migration
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Webbplats hos Migrationsverket
Migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Beviljade-projekt/Flikar/Integration-och-laglig-migration/Kulturdialog-genom-tolk.html

Illustrationer: Erik Norberg

Sammanfattning av projektet

Ny tjänst: Dialogföreläsningar

Baserat på projektets resultat och slutsatser har vi tagit fram en ny tjänst som tillhandahålls via tolkförmedlingar och som vi valt att kalla Dialogföreläsningar för jämlika möten (se mer nedan). Våra samlade erfarenheter av projektet går nu under namnet Tolkars kunskaper: Språklig rättvisa och likvärdig samhällsservice.

Tolkar i offentlig verksamhet är en yrkesgrupp som varje dag deltar i möten inom många olika välfärdsområden. Det innebär att tolken blir ett vittne till det som sker i möten mellan personal och klienter som inte behärskar svenska. Det är dessa, för tolkyrket unika, erfarenheter som vi i projektet lyft fram som en viktig resurs att ta vara på.

Tolkars kunskaper handlar om allt från att ha kompetens i att tolka till att också ha kunskap om de verksamheter de tolkar inom, samt om situationen för klienter med migrationserfarenheter. I projektet har därför en intervention genomförts i form av dialogföreläsningar. I dessa mötte tolkarna i projektet personal, flyktingar och migranter var för sig och förde samtal om det som sker under möten inom olika välfärdsområden, som hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och polis.

Samverkan mellan universitet och organisationer

Projektet har genomförts i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Örebro tolk- och översättarservice och Borlänge kommuns tolkförmedling. Det finansierades av Asyl, migrations- och integrationsfonden. Tidigare titel på projektet var Kulturdialog genom tolk.

Inom projektet har vi tagit fram en kursplan för fortbildning av tolkar, ett metodstöd för föreläsningarna, en vetenskaplig utvärdering, samt ett antal vetenskapliga artiklar. 62 föreläsningar riktade till personal och 139 för SFI, inklusive målgruppen tredjelandsmedborgare, har genomförts i förmedlingarnas regi. Föreläsningarna har nått 802 unika deltagare från målgruppen tredjelandsmedborgare och 1 221 personal.

Projektet pågick 2020–2022. I projektgruppen ingick 12 specialutbildade tolkar, fyra projektadministratörer och tre forskare. Ett av resultaten av projektet är att en ny tjänst som tillhandahålls via tolkförmedlingar och som kallas Dialogföreläsning för jämlika möten har utvecklats och etablerats. 

Tre områden för likvärdig samhällsservice

Forskningen har presenterats nationellt och internationellt under projektets gång. Den har kommit fram till tre huvudsakliga områden som på olika sätt stärker likvärdig samhällsservice:

  1. Språklig rättvisa – vikten av tillit och kännedom om språkliga rättigheter bland flyktingar och invandrare.
  2. Interprofessionellt utbyte – att öka samverkan mellan tolkar och andra välfärdsprofessioner.
  3. Professionalisering av tolkyrket – höjd status och ökad medvetenhet om de egna kompetenserna.

Vad är dialogföreläsningar för jämlika möten?

en mamma springer från sitt barn mot en tolk

Dialogföreläsningar för jämlika möten bygger på erfarenheter från händelser i tolkade möten som tolkar gjort när de tolkar, men som de på grund av sin roll och yrkesetik inte kan göra något åt när händelsen uppstått.

På bilden ovan ser vi en mamma som efter ett utvecklingssamtal springer efter tolken för att hon inte har förstått vad mötet med läraren har handlat om trots att tolk har använts. Detta är en situation som tolkar ofta hamnar i och som blir ett dilemma, då de enligt God tolksed inte ska delge sina egna åsikter eller kommentarer till samtalet. I korthet gäller att tolken har hand om språkfrågor och personalen om sakfrågor. Tolken kan alltså inte lägga sig i och förklara vad samtalet handlade om för mamman som kommer rusande.

Med tiden får tolkar allt större kunskap om olika sorters situationer och missförstånd som uppstår mellan personal och klienter, och som de kan behöva ta del av för att möten dem emellan ska fungera bättre. För att ta vara på kunskapen utan att inkräkta på yrkesetiken valde vi att utveckla en tjänst där tolkar föreläser om sina erfarenheter på ett generellt plan. Läs mer om vad dialogföreläsningar är och hur de fungerar (pdf-fil).

Utbildning

Dialogföreläsningar för mer jämlika möten. En kurs om tolkars erfarenheter av och kunskaper om möten i offentlig sektor

Inom ramen för projektet har vi tagit fram och genomfört en kurs för att ta till vara tolkars unika erfarenheter av möten inom offentlig verksamhet.

Kursen vänder sig till den som är tolk i talade språk. Den är en kompetensutveckling i att hålla föreläsningar om tolkars erfarenheter av tolkade möten. Under den här kursen arbetar vi med de lärdomar som tolkar har skaffat sig när de har tolkat och som handlar om vad de ser, känner och hör som tolk. Det kan vara kunskaper om svårigheter och dilemman som sker i möten mellan personal i offentlig verksamhet och klienter. Det kan också handla om goda exempel.

Kursen bygger på aktuell teori, didaktik, gemensam reflektion med andra tolkar och träning i att föreläsa. Det långsiktiga målet med kompetensutvecklingen är att främja mer jämlika möten, interprofessionell samverkan och integration för personer som nyligen kommit till Sverige. Kursen kan ges som uppdragsutbildning (en form av vidareutbildning som ett företag eller organisation beställer för sina anställda).

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta kristina.gustafsson@lnu.se.

Läs mer

Utvärdering av projektet

Tjänsten Dialogföreläsningar för jämlika möten

Projektets forskningsresultat

Relaterade projekt vid Linnéuniversitetet

Finansiär

Logga: Europeiska Unionen, Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Vit bakgrund