projektskiss

Projekt: Totala kolbalansen för svenskt skogsbruk: Utvärdera riktlinjer för klimatfärdplan 2050

Detta projekt ska resultera i en beskrivning av utgångsnivån för den totala kolbalansen i den svenska skogssektorn, som en grund för de insatser som krävs för att nå målen i Sveriges klimatfärdplan mot år 2050.

Fakta om projektet

Projektledare
Bishnu Chandra Poudel
Övriga projektmedlemmar
Professor Johan Bergh, Linnéuniversitetet; docent Göran Berndes, Chalmers; professor Tomas Lundmark, SLU
Finansiär
Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
Tidsplan
1 jan 2017-31 dec 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Läs pressreleasen om projektet, "Stor analys av svenska skogssektorns kolbalans ska stödja vägen mot klimatmålen för 2050".

Mer om projektet

Svenska regeringens mål att nå nollutsläpp av växthusgaser har tillkommit genom att man förbundit sig till Roadmap 2050. Det kommer att krävas avsevärda insatser för att nå målen i Roadmap 2050 och göra verklighet av visionerna. En biobaserad ekonomi föreslås för att nå målet och en stor andel förnyelsebara råmaterial och dessas hållbara framställning och användning kommer att krävas. Svensk skogsindustri förväntas bidra på många sätt och det kommer att innebära att strategiskt riktiga beslut och aktiviteter implementeras.

Svensk skogsindustri har i detta avseende en central roll för att försörja samhället med skogsresurser och samtidigt erbjuda framtida lösningar och nya synsätt. Den vetenskapliga utmaningen idag är att förstå hur olika brukningsmetoder och användning av biomassa ger störst klimatnytta. I ett land som Sverige, där mer än 60 % av landarealen är skogbeklädd, är det nödvändigt att kunna förklara hur olika brukningsstrategier och -metoder påverkar klimatet och kolbalansen. I detta avseende är det av yttersta vikt att veta hur mycket skogsprodukter som kan tillhandahållas för att tillfredsställa behovet från olika sektorer och hur det kan bidra till att nå Roadmap 2050.

För att kunna förstå och beskriva skogens roll för klimatnyttan är det viktigt att utöka analysen till att inkludera hela skogssektorn. Genom en sådan analys kommer vi att kunna klarlägga inte bara hur skogsbruk påverkar mängden kol bunden i skogen, utan också hur produktionen av biobränslen och andra skogsprodukter kan användas för att ersätta fossila bränslen och energiintensiva produkter såsom betong och aluminium. Det räcker inte att endast se till kolbalansen i skogen, utan vi måste också göra en mer övergripande analys för att förstå effekterna ur olika geografiska och tidsmässiga perspektiv.

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva en utgångsnivå för den totala kolbalansen i svensk skogssektor som ett resultat av utvärdering av skogliga ekosystem, inlagrat kol, material- och energianvändning av skogsråvara, samt avfall och återvinning av skogsprodukter. Ett systemanalytiskt angreppssätt kommer att användas för dessa utvärderingar. Ledande experter kommer att delta i beräkningar, analyser och utvärdering av den totala kolbalansen för systemet, vilket innebär systemets klimatnytta. Detta kommer också att förklara dynamiken i klimatnyttan av svensk skogssektor för att nå målet i Roadmap 2050.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare