allmän projektbild

Projekt: Trygg och säker vård i hemmet – Personalens arbetsmiljö och hälsa vid implementering av hemmonitorering

I detta projekt studerar vi chefers och medarbetares arbetsmiljö och hälsa i samband med implementering av hemmonitorering för kroniskt sjuka patienter i primärvården.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirjam Ekstedt, Cecilia Fagerström
Övriga projektmedlemmar
Monica Kaltenbrunner, Heidi Hagerman
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Region och kommuner i Kalmar län
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2019–30 aug 2023
Ämne
Vårdvetenskap och hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för  hälso-och livsvetenskap)

Mer om projektet

Nationellt finns det höga förväntningar på den digitala transformationen inom hälso- och sjukvården. Digitaliseringen förväntas lösa många av de utmaningar som vi står inför och skapa stor nytta för vårdens utveckling. Under senare år har dock digitala initiativ inte fått den acceptans och inte nått den effekt som förutspåtts. Det är först under covid-19 pandemin med dess restriktioner i patientmöten och fysiska möten mellan personal som acceptansen kraftigt ökat.

Ett snabbt införande av nya digitala arbetssätt påverkar personalen inarbetade roller och förändrar fungerande samarbete och kommunikationsvägar, vilket kan få konsekvenser för patientsäkerhet, men också för personalens arbetsmiljö, hälsa och arbetstillfredsställelse, konsekvenser som är svåra att förutse. Chefer och medarbetare kan hamna i en inre konflikt mellan att se digitaliseringens värde för patientnytta och bättre arbetsmiljö samt att mentalt och kognitivt inte hinna med i förändringen som sker vid implementering. En ny situation skapas där utfallet av den digitala transformationen kan få en helt annan gestaltning och utveckling i organisationen än vad som var avsikten.

Många forsknings- och utvecklingsinitiativ pågår idag för att bättre förstå värdet av den digitala transformationen men få studier berör chefer och medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö under den förändringsprocess som en implementering innebär. För chefer och medarbetare kan transformationen medföra risktagande, att de tvingas till svåra etiska överväganden, utökat ansvar samt utmanas deras professionella identitet i en ny roll.

Syftet med delprojektet är att studera chefer och medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, hälsa samt arbetstillfredsställelse relaterat till förändringsprocessen i samband med att hemmonitorering implementeras i Region Kalmar län.

Studien kommer att utgå ifrån två övergripande frågeställningar:

  • Vilken inverkan har implementering av hemmonitorering på chefers och medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, hälsa och arbetstillfredsställelse?
  • Vilka kontextuella, organisatoriska och individuella faktorer kan identifieras att främja implementeringsprocessen samt bidra till bestående förändringar i implementering av hemmonitorering över tid?

Data kommer att samlas in via enkäter och intervjuer. Målet med projektet är att öka kunskapen om chefers och medarbetares arbetsmiljö, hälsa och arbetstillfredsställelse samband med införandet av ett digitalt arbetssätt för att ge dem rätt förutsättningar i arbetet med att vårda äldre människor med komplexa vårdbehov.

Projektet är ett delprojekt till forskningsprojektet Bättre vård till alla och en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation och Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa.

Medarbetare