allmän projektbild

Projekt: #Tystiklassen – ungas tal om sexuella trakasserier

Syftet med detta projekt var att bidra med kunskap om hur pojkar och flickor i olika åldrar uppfattar och talar om sexuella trakasserier, både de som sker i skolan och de som sker i sociala medier.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Liselotte Eek-Karlsson
Övriga projektmedlemmar
Maria Hedlin, Ragnar Olsson, Jan Berggren, Ann-Christin Torpsten, Gunilla Gunnarsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet (Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring, Forskning om pedagogiska praktiker och professioner (PEPP), Institutionen för didaktik och lärares praktik)
Tidsplan
1 jan 2018–31 dec 2022
Ämne
Utbildningsvetenskap (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om hur pojkar och flickor i olika åldrar uppfattar och talar om sexuella trakasserier, både de som sker i skolan och de som sker i sociala medier. Datainsamlingen har konstruerats med hjälp av parintervjuer med elever i grund- och gymnasieskola.

Projektets forskningsfrågor har sin utgångspunkt i fokusgruppssamtal med verksamma lärare. Utöver en önskan om att få kunskap om hur elevernas vardag relaterat till sexuella trakasserier ser ut, formulerades även områden där lärarna upplevde en särskild kunskapsbrist. Det handlar exempelvis om hur pojkar uppfattar och talar om sexuella trakasserier, och hur man kan skapa en miljö i skolan som utmanar den traditionella manlighetskulturen. Ytterligare ett bristområde som framkom i dessa samtal var hur arbetet för att motverka sexuella trakasserier framgångsrikt ska iscensättas i skolans verksamhet.

Resultaten kan användas såväl i lärarutbildning som i lärarfortbildning, så att både studenter och verksamma lärare blir bättre rustade för att möta dessa frågor i sin vardag.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska praktiker och professioner (PEPP) och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare