Far och son

Projekt: Unga pappor och marginalisering: En kvalitativ och longitudinell studie

Detta projekt bygger på en kvalitativ och komparativ metodologi. Genom studier av unga pappor i Storbritannien respektive Sverige studeras villkor för faderskap i två olika länder med skilda välfärdssystem. Avsikten med projektet är att skärskåda samhälleliga uppfattningar om unga mäns faderskap och relation till sina barn.

För ytterligare information om projektet se den engelska sidan.