trähus som renoveras

Projekt: Uppskalning av energirenovering genom smart design och en affärsmodell för one stop shop

Det kan finnas olika skäl till att husägare inte genomför energirenoveringar. Målet med detta projekt är att övervinna dessa utmaningar genom smarta designlösningar. Utnyttjade utrymmen i olika typhus kommer att designas för att effektivt kunna användas, till exempel hyras ut, för att bekosta renoveringarna.

Fakta om projektet

Projektledare
Krushna Mahapatra
Övriga projektmedlemmar
Brijesh Mainali, Katarina Rupar-Gadd, Migena Sula
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Klimatfastigheter Småland, HG Bygg, Ecokraft, Derome Alvesta, LR Installation, Växjö Energi, Kalmar Energi, Villaägarna Kronoberg
Finansiär
KK-stiftelsen (HÖG 20)
Tidsplan
1 juli 2021–31 dec 2024
Ämne
Hållbar byggd miljö (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Hållbar utveckling, klimatförändringar och trygg energiförsörjning är frågor som gör att det är viktigt att vår energi kommer från förnybara källor och även att vi kan förbättra våra byggnaders energieffektivitet. Det finns en betydande potential för energieffektivitet i det svenska småhussegmentet, där en stor andel är äldre och behöver renoveras.

Graden av energirenovering är dock betydligt lägre än vad den borde vara. Detta på grund av flera hinder såsom höga investeringskostnader, begränsad information, fragmenterad marknad och liten ekonomisk återbäring för varje renovering.

invändig renovering av fönsterparti

Det övergripande syftet med detta projekt är att övervinna dessa utmaningar genom smarta designlösningar inom one stop shop-konceptet för att skala upp marknaden för energirenovering av småhus.

  • Vi kommer att utveckla designlösningar för typhus så att outnyttjat utrymme i ett hus (vanligt förekommande för hus som ägs av äldre) effektivt kan användas (till exempel hyras ut) för att finansiera renoveringen.
  • Vi kommer att genomföra analyser av ekonomi, energipåverkan och marknadsaccept för designlösningarna.
  • Vi kommer att analysera möjligheterna att implementera designlösningarna på regional nivå och bedöma konsekvenserna för befintlig infrastruktur och fjärrvärmeföretagen.

Denna åtgärdsbaserade forskning kommer att genomföras vid forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) vid institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet, i nära samarbete med flera företag. Projektet kommer att ingå i Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling och kommer att stärka forsknings- och utbildningsmiljön för institutionen och för fakulteten för teknik.

Medarbetare