Berg

Projekt: Uranets mobilisering och redoxkemi i två boreala sulfidiska landskap

Det övergripande syftet med projektet är att utforska och undersöka de biogeokemiska processer som styr frigörelse, transport och miljöpåverkan av uran (en mycket cancerframkallande och giftig radionuklid) i två sulfidiska landskap (sur sulfatjord och svartskiffer) i norra Europa. Både laboratoriebaserade experiment och fältstudier kommer att genomföras.

Fakta om projektet

Projektets fullständiga namn
Uranets mobilisering och redoxkemi i två boreala sulfidiska landskap: Inverkan av järn- och svavelmineraliseringar samt växlande våta-torra perioder
Projektledare
Changxun Yu
Övriga projektmedlemmar
Mark Dopson, Anders Johnson och Mats Åström, Linnéuniversitetet; Jean-François Boily, Umeå universitet; Viktor Sjöberg, Kristina Åhlgren och Bert Allard, Örebro Universitet; Edward Burton, Southern Cross University; Carl-Magnus Morth, Stockholms universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Örebro Universitet, Southern Cross University, Stockholms universitet
Finansiär
Formas
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2024
Ämnen
Miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Miljögeokemi

Mer om projektet

Vittring av sura sulfatjordar och svartskiffrar pågår på många ställen i världen and förorsakar frigörelse av stora mängder syra och mycket giftigt uran till miljön. De sura sulfatjordarna har dränerats i allt större utsträckning i syfte att öka produktionen inom jordbruket, och i områden med svartskiffrar utvinns grundvatten allt oftare för bevattnings- och hushållsändamål. Därutöver kommer effekter från extremväder förorsakat av klimatförändringar. Resultatet är att utbredningen, oxidationsdjupet och det kemiska läckaget av dessa geologiska material kommer att ytterligare öka framöver. Detta kommer, i sin tur, att hota dricksvattenreservoarer, i synnerhet i tätbebyggda kustområden där rent färskvatten kan vara svåråtkomligt.

Det projekt om syftar till att öka kunskapen om molekylära mekanismer i det biogeokemiska kretsloppet av uran och biologiskt kritiska element (svavel, järn) i makroporer i sura sulfatjordar och svartskiffrar. Koppling av experiment och fältbaserade studier i vilka används ett antal biogeokemiska metoder och ektroskopimikroskopiverktyg kommer att ge värdefull och ny information kring sambandet mellan mikroorganismer och vatten/mineral vilka tillsammans styr mobiliteten och redox-kretsloppet av uran i dessa två landskapstyper. Den kunskapen kan användas till att minimera spridningen av uran i dessa två landskapstyper genom att öka (i) fastläggning av uran i sura sulfatjordar och svartskiffrar, och (ii) bromsa spridningen av uran i sedimentära miljöer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Miljögeokemi och i Kunskapsmiljö Linné: Vatten