två tjejer som tittar och pekar på en "padda"

Projekt: Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen

Projektet syftar till att bidra med både praktisk och teoretisk kunskap om hur undervisningsdesign och användning av digitala verktyg kan främja elevers skapande av mening i svenska, matematik och naturvetenskap.

Fakta om projektet

Projektnamn
Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala animationer
Projektledare
Marina Wernholm
Övriga projektmedlemmar
Andreas Ebbelind, Hanna Palmér och Emelie Patron, Linnéuniversitetet; Kristina Danielsson, Stockholms universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet 
Finansiär
Vetenskapsrådet (VR)
Tidsplan
1 jan 2024–31 dec 2027
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällskunskap)

Mer om projektet

En stor utmaning för det svenska skolsystemet är att ojämlikheten mellan skolor har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. En internationell forskningsöversikt indikerar att särskilt de elever som kommer från socioekonomiskt utsatta områden, som har ett annat modersmål än svenska och som har funktionsvariationer gynnas av att använda digitala verktyg. En sådan användning skulle alltså kunna vara en väg att överbrygga vissa ojämlikheter i skolan.

Även om användningen av digitala verktyg har ökat i såväl förskola som skola är en avgörande fråga, som ännu inte besvarats, hur digitala verktyg kan användas för att främja elevers lärande. Utifrån detta är syftet med projektet att studera vad som händer och vad som blir möjligt att lära när digitala verktyg integreras i undervisningsdesign. Mer specifikt kommer elevers skapande av digitala animationer i olika ämnen att fokuseras, eftersom pilotstudier indikerar att detta främjar möjligheter till lärande och elevers engagemang.

Projektet tar utgångspunkt i det teoretiska perspektivet Design för Lärande (DfL), enligt vilket undervisning och lärande betraktas som en form av multimodal design: läraren designar lärandeaktiviteter och ger därmed eleverna tillgång till olika resurser som möjliggör meningsskapande; eleverna i sin tur skapar representationer utifrån sina tidigare kunskaper, intressen och erfarenheter.

Projektet kommer att bedrivas genom designforskning. Erfarenheter från en designcykel förs vidare till nästa där projektet totalt omfattar tre cykler. Videoobservationer av undervisningssekvenser och elevers skapande av digitala animationer kommer att samlas in och analyseras. Vi kommer också att genomföra fokusgruppsintervjuer med elever och intervjuer med lärare.

Målet med projektet är att bidra med både praktisk och teoretisk kunskap om hur undervisningsdesign och elevers användning av digitala verktyg kan främja lärande i svenska, matematik och naturvetenskap.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Litteracitet och undervisning, samt Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare