två personer i fartygshytt

Projekt: Utvärdering av kvalitetshöjande åtgärder inom handledning till sjöss

Den fartygsförlagda praktiken utgör en central del av sjöfartsutbildningarna. Under praktiken till sjöss är handledningen viktig för elevers och studenters möjlighet till lärande och för att utveckla sin yrkesidentitet. I det här projektet utvärderar vi möjliga kvalitetshöjande åtgärder för handledning inom professionsutbildning.

Fakta om projektet

Projektledare
Magnus Boström, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Johan Boström och Karolina Stark, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Tidsplan
1 maj 2023–30 april 2025
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Arbetsplatsförlagd utbildning är en viktig del för yrkeselevers och yrkesstudenters professionella utveckling. Handledning inom yrkesutbildningar har visat sig ha en central roll för elevers och studenters möjlighet till lärande, för att utveckla sin yrkesidentitet samt för att känna tillhörighet till yrket.

Handledning sker mellan handledaren, en yrkesverksam person som har nödvändiga yrkeskunskaper och erfarenheter, och den yrkesstuderande. Däremot finns inga bestämmelser som beskriver hur handledningen ska gå till. Handledning kan således se olika ut, både beroende på hur och var den sker, och vilka personer som är involverade.

Tidigare forskning visar att tiden ombord och handledarskapet har stor betydelse för den som gör praktik, och kan vara avgörande för huruvida personen vill satsa på en fortsatt karriär till sjöss.

Projektets övergripande mål är att testa och utvärdera möjliga kvalitetshöjande åtgärder som rör handledning av elever och studenter under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL) respektive fartygsförlagda utbildning (FFU), alltså under sjöfartsstudenters ombordpraktik.

Den problemställning som vi vill besvara är hur handledning kan anpassas för att skapa ett högkvalitativt och likvärdigt lärande för elever och studenter under deras praktikperioder till sjöss. Förhoppningen är att detta ska bidra till sjöfartens kompetensförsörjning samt förbättra arbetsmiljön för praktikanter och handledare.

Projektet kommer att genomföras i form av så kallad aktionsforskning, vilket innebär att forskare arbetar nära tillsammans med praktiker i fältet för att tillsammans definiera det problem som ska undersökas och möjliga angreppssätt. Aktionsforskning ska ses som ett sätt att både generera ny kunskap om en verksamhet och skapa förståelse för faktorer som möjliggör förändringsprocesser i verksamheten.

Därefter är avsikten att projektets resultat och slutsatser sprids inom sjöfartsbranschen så att goda exempel kan appliceras av handledare på andra fartyg, samt eventuellt även inom andra branscher.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sjöfartsvetenskap.