Projekt: Utvärdering av optimerad fysisk vårdmiljö (på akutmottagning i Växjö

Doktorandprojekt: Utvärdering av optimerad fysisk vårdmiljö

Projektet syfte är att utvärdera hur patienter, närstående och personal uppfattar färg, ljus och vårdklimat på Centrallasarettets akutmottagning före och efter ny- och ombyggnad.

Doktorand
Jeanette Lindahl
Övriga projektmedlemmar
Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet, Hans Thulesius, FoU Region Kronoberg och Lunds universitet, David Edvardsson, Umeå universitet och LaTrobe university Melbourne, Helle Wijk Göteborgs universitet.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, FoU Region Kronoberg, Lunds universitet, Umeå universitet, LaTrobe university Melbourne och Göteborgs universitet
Finansiär
Region Kronoberg
Tidsplan
2010-2020
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

"Hälsan tiger still" detsamma gäller för vårdmiljön; när allt är bra, reflekterar människan inte över den.

Vårdmiljön påverkar människor både positivt och negativt. En vårdmiljö som upplevs positiv av de människor som vistas där, skapar balans i tillvaron och stärker den fysiska hälsan och det psykiska välbefinnandet. Vårdmiljö som uppfattas positivt kan ge kortare vårdtider, minskad läkemedelsanvändning, minskad smärta m.m. Denna kunskap är dock outnyttjad och det saknas relevant patientnära klinisk forskning på området. Projektet studerar hur patienter, närstående och personal på en akutmottagning uppfattat vårdmiljön före och efter ny- och ombyggnation utifrån evidensbaserad design, i samarbete med arbetsgrupp på akutmottagning och arkitekt, med fokus på ljus, färg och vårdklimat.

Syfte
Att utvärdera hur patienter, närstående och personal uppfattar färg, ljus och vårdklimat på akutmottagning före och efter ny- och ombyggnad.

Metod
Arbetsmodellen för studien

  1. Litteraturgenomgång
  2. Enkät före om och nybyggnad
  3. Evidensbaserat genomförande ljus och färg
  4. Enkät efter

Studien omfattar enkätdata från 600 personer: patienter (n=2x100), närstående (n=2x100) och vårdpersonal (n=2x100) före och efter ny- och ombyggnation av akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö. Basdata insamlades före ombyggnation (2010) och uppföljningsdata efter ombyggnation (2012). Ljus och färg LCQ - Light and colour questionnaire (egenutvecklad och utvärderad skala), Vårdklimat (Person-Centred – Climate-Questionnaire – PCQ), Hälsorelaterad livskvalitet (Short Form Health Survey 12-items -SF-12).

Betydelse
Vårdmiljön är en del av vården och en resurs att ta tillvara. Det finns få jämförande studier av hur fysisk vårdmiljö i allmänhet och färg, ljussättning samt vårdklimat i synnerhet uppfattas av patienter, närstående och personal. Resultat från studien kan ge en ökad förståelse för patienters, närståendes och vårdpersonalens uppfattning av vårdmiljön och hur god vårdmiljö kan skapas som ger stöd och därmed gynnar hälsa och välbefinnande för såväl patienter, närstående som vårdpersonal. Genom Caring Optimized Physical Environment (COPE) genereras kunskap om hur en genomgripande förändring av den fysiska miljön med tanke på färg, ljus och vårdklimat uppfattas av användarna på en somatisk akutmottagning. COPE kan få hälsoekonomisk betydelse om ökad patientsäkerhet, genom tydligare och mer personcentrerad vårdmiljö kan uppvisas.

Resultaten kan användas vid framtida byggprojekt i sjukvården och studien kan ge nya möjligheter till tvärvetenskaplig samverkan mellan olika discipliner.

Projektet är en del av forskningen i CISA - Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård