allmän projektbild

Projekt: Utveckling av ett nytt masterprogram i digital humaniora vid Linnéuniversitetet

Projektet syftar till att vidareutveckla masterprogrammet i digital humaniora och etablera nya sätt att samarbeta med relevanta aktörer inom privat och offentlig sektor.

Detta projekt är avslutat.

Fakta om projektet

Projektledare
Koraljka Golub
Övriga projektmedlemmar
Hanna Carlsson, Fredrik Hanell, Andreas Kerren, Rafael Martins, Marcelo Milrad, Nuno Otero och Ludvig Papmehl-Dufay, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, med stöd från näringslivet (ArkivDigital, Disir, Grow, Nordic Entertainment Group, OnSpotStory) och offentlig sektor (Riksantikvarieämbetet, Kalmar museum, ASK (Använda och sprida kultur), Rise Interactive, Svensk nationell datatjänst)
Supporting partners
Department of Library & Information Science and Data Science, Sungkyunkwan University, Donald Bren School of Information and Computer Sciences, University of California, Berlin School of Library and Information Science, Uppsala University.
Finansiär
KK-stiftelsens Avans-program
Tidsplan
15 maj 2020–14 maj 2022
Ämnen
Digital humaniora; datavetenskap, medieteknik (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakultete för konst och humaniora; Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att utveckla och genomföra ett nytt, tvärvetenskapligt masterprogram inom området digital humaniora (DH) vid Linnéuniversitetet. Programmet syftar till att ge studenter relevant kunskap och färdigheter i skärningspunkten mellan digital teknik och konst och humaniora.

Detta nya ämnesområde är under ständig utveckling och samlar forskare och utövare inom en rad relaterade ämnen: all konst och humaniora såväl som medieteknik, datavetenskap och informatik. Denna utveckling gör det möjligt att använda digitala metoder och verktyg för att ta itu med traditionella och nya forskningsfrågor inom konst och humaniora, samt även att skapa innovativa digitala gränssnitt för slutanvändare av offentliga och privata tjänster som är relevanta i sammanhanget.

Programmet tar itu med behovet av en ny typ av yrkesverksamma i nuvarande och framtida jobb inom offentlig och privat sektor, inklusive kulturarvsinstitutioner, statliga institutioner och företag som tillhandahåller relaterade tjänster. Dessutom är det nya masterprogrammet i digital humaniora tydligt kopplat till universitetets forsknings- och utbildningsstrategi: dess tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samverkan relaterar till kunskapsmiljöer som Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications, där DH är en av sju större arbetsgrupper, Linnéuniversitetets Information Institute (iInstitute), med fokus på digital transformation i gränslandet mellan människa, information och teknik, samt Digitala transformationer, en av sju Kunskapsmiljö Linné, där iInstitute är en av sju noder.

Näringslivet kommer att dra nytta av programmet genom att såväl nya studenter som yrkesverksamma kommer att kunna skaffa sig kunskap och färdigheter inom kulturella/konstnärliga/humanistiska områden när de möter det digitala, till exempel nya digitala metoder och följder av digital transformation. Detta kommer att bidra till en ökning av utvecklingen och kompetensen inom både privat och offentlig sektor genom samskapande av kunskap i projekt hos alla med intresse i programmet.

I jämförelse med andra program med liknande innehåll vid andra universitet i Sverige och Nordeuropa är detta ett sällsynt exempel som involverar den privata sektorn i så hög grad. Detta eftersom ett brett spektrum av ämnen är involverade genom iInstitute, som också samarbetar nära med en rad internationella universitet. Därmed erbjuds unika perspektiv till programmets studenter såväl som till lärare från olika branscher och länder, vilka alla lär av varandra. Programmet kommer att ges på distans på engelska för både svenska och internationella studenter.

För programmets partner i form av företag och offentliga sektor planeras engagemanget i genomförandet av programmet att ha formen av deltagande i regelbundna workshopar för diskussioner om programmetas och kursernas innehåll och kvalitet, online-möten, gästföreläsningar och gemensamt mentorskap för masterprojekt i ämnen valda av de organisationer som är involverade, vilket tillgodoser dessas konkreta behov. Projektplanen följer nära projektmålen vad gäller antalet timmar och andra resurser som behövs för att hantera målen.

Projektet är relaterat till forskningen i forskargrupperna Digital Humanities och Information Institute.

Medarbetare