projektgruppens deltagare

Projekt: Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande

Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera våldsutsatta kvinnors behov och förväntningar men också erfarenheter av att erhålla stöd och behandling. Genom projektets fyra delstudier sammanfogas olika perspektiv i sökandet efter svaret på frågan: Vad fungerar och varför?

Fakta om projektet

Projektledare
Lotta Agevall Gross
Övriga projektmedlemmar
Johanna Thulin och Cecilia Kjellgren, Linnéuniversitetet; Mikael Skillmark, Jönköping University; Verner Denvall, Lunds universitet
Finansiär
Forskningsrådet Forte
Tidsplan
2019–2023
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Våld i nära relationer är ett globalt problem. Enligt WHO beräknas mellan var tredje och nära nog varannan av världens kvinnor ha erfarenhet av våld i nära relationer. I Sverige sker cirka 15 000 polisanmälningar av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Mörkertalet antas dock vara stort.

Våldsutsattheten får långtgående konsekvenser för den enskildes psykiska och fysiska hälsa, liksom för kvinnans ekonomiska trygghet. Tyvärr finns det idag begränsat med kunskap om utfallet av de interventioner som genomförs inom socialtjänsten.

Syftet med studien

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera våldsutsatta kvinnors behov och förväntningar men också erfarenheter av att erhålla stöd och behandling. Genom att inhämta kunskap om deras situation och deras berättelser om behovet och erfarenheterna av att erhålla stöd och behandling av socialtjänst, kvinnojour och övriga myndigheter, undersöker vi behandlingsarbetets effekter i relation till andra omständigheter som har haft betydelse för kvinnans hälsa och välbefinnande.

Genom projektets fyra delstudier sammanfogas flera olika perspektiv i sökandet efter svaret på frågan: Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande.

I studien undersöker vi vilken betydelse stöd från socialtjänst eller kvinnojour får för kvinnor som blivit utsatta för våld, vilken insats som kan ha varit särskilt verksam och hur livssituationen eventuellt har förändrats. Vi undersöker även själva behandlingen och samverkan omkring den våldsutsatta.

Fyra delstudier

Studien är uppdelad i fyra delstudier:

Studiens resultat presenteras i vetenskapliga artiklar, på konferenser och genom återkoppling i kommunerna. Undersökningen bidrar med ny kunskap om effekter av insatser och blir viktig för de som arbetar med att stödja kvinnor och barn som har utsatts för våld.

Tilläggsstudie

I projektet undersöks stöd och interventioner som specialiserade kommunala enheter tillhandahåller våldsutsatta kvinnor. 2020 erhöll vi av Forte ett tilläggsbidrag som möjliggjorde att vi också kunde undersöka hur våldsutsatta kvinnors hjälpsökande påverkas av pandemin och deras uppfattning om huruvida kvalitén på interventioner har påverkats av Covid-19. Ett ytterligare syfte med den utökade studien var att undersöka hur professionella aktörer i kommunerna och personal vid kvinnojourer upplever pandemins konsekvenser för deras klienter och hur det påverkar deras insatser.

Publikationer

Tidigare publikationer

Forskargruppen har tidigare haft medel från Brottsoffermyndigheten och arbetat tillsammans i projektet Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens och utfall av bedömning och behandling. Inom projektet publicerades fyra publikationer:

Kontakt

Forskarna som deltar i projektet är aktiva i forskargruppen Våld och kön (GAVIS) och nås genom 0772–28 80 00 (växel) och mejl.

Medarbetare