Projekt: Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv

Doktorandprojekt: Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv

Forskning visar på hur patientens normala kroppstemperatur ska bibehållas genom passiv och aktiv värmning – värmebevarande insatser (VBI) – under den perioperativa perioden. Dock saknas kunskap om anestesisjuksköterskorna har tillgång till rekommenderade VBI och vilka VBI patienterna får i samband med sin operation, likaså hur patienterna upplever värme och kyla i samband med sin operation. Andra frågor är vilka uppfattningar anestesisjuksköterskor har av VBI, samt operationsteamets erfarenheter av kommunikation i samband med VBI.

Projektledare
Ingrid Gustafsson
Övriga projektmedlemmar
Mikael Rask, Carina Elmqvist, Kristina Schildmeijer
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
2015-2021
Ämne
Hälso- och vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

I Sverige kom rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2008 och Socialstyrelsen 2009 om hur postoperativa sårinfektioner ska förebyggas. En del i dessa var hur patientens normala kroppstemperatur ska bibehållas genom värmebevarande insatser, VBI, under hela den perioperativa perioden. Detta blev starten på projektet Värmebevarande insatser under den perioperativa perioden utifrån patientens och operationsteamets perspektiv.

Studie I

Första studien är en nationell kartläggning av anestesisjuksköterskans tillgång till, kunskap om och följsamhet till Sveriges rekommendationer om att bibehålla patientens normala temperatur genom det perioperativa förloppet. Den visar att det är en hög tillgång, att en majoritet av anestesisjuksköterskorna har kunskap, och att det är en låg följsamhet, vilket innebär att det är många patienter som inte får det som är rekommenderat.

Gustafsson, I. L., Elmqvist, C., From-Attebring, M., Johansson, I. & Rask, M. (2017). The nurse anesthetists' adherence to Swedish national recommendations to maintain normothermia in patient during surgery. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 32(5). 409-418. Doi; 10.1016/j.jopan.2016.03.006.

Studie II

Studie två är en intervjustudie, med syftet att beskriva hur värme och kyla erfars av patienten i samband med operation. Resultatet visar att patienterna har en önskan att få bibehålla sin normala kroppstemperatur även på sjukhus. Fastän VBI täcker kroppen, upplever de sig sårbara och utsatta. Om patienterna inte har valfriheten att själva kunna förändra VBI om de fryser blir det ett lidande, men om möjlighet finns känner patienten sig oberoende. Värmen från uppvärmda VBI kan upplevas som en hemkänsla.

Studie III

Studie tre är en intervjustudie med anestesisjuksköterskor om deras uppfattningar av VBI. Data är insamlad och analys påbörjad.

Studie IV

I studie fyra planeras fokusgruppintervjuer med operationsteamet om deras erfarenheter av kommunikation i samband med VBI. Då SKL och Socialstyrelsen har förändrat sina rekommendationer, finns idag endast Protesrelaterade infektioner ska stoppas (PRISS) (2019), med en del om att undvika hypotermi, samt Vårdhandbokens råd och anvisningar (2018). Det saknas tydliga riktlinjer om att bibehålla patientens normala kroppstemperatur.

Resultat

Med hjälp av avhandlingens fyra studier, tillsammans med en internationell guideline och ny forskning, kommer personcentrerade riktlinjer att presenteras i kappan.