En äldre person lägger ett pussel över ett huvud, där pusselbitar saknas. Kopplat till sjukdomen demens

Projekt: Vems röst? Lagstiftning, biståndshandläggning och nedsatt beslutsförmåga vid demens

Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera biståndshandläggning i relation till personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demens med fokus på samtycke och självbestämmande enligt gällande lagstiftning.

Fakta om projektet

Projektledare
Titti Mattsson, Lunds universitet
Övriga projektmedlemmar
Lottie Giertz, Angelika Thelin; Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Lunds universitet, Linnéuniversitetet
Finansiär
Familjen Kamprads forskningsstiftelse
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2020
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Vi vet att cirka 25 000 personer om året får en demensdiagnos i Sverige. Det innebär även att långt fler familjemedlemmar drabbas av det som ibland kallas ”de anhörigas sjukdom”. En demenssjukdom försämrar den kognitiva förmågan att förstå information och därmed att ta relevanta beslut. Välfärdssamhället ska garantera lämpliga stödåtgärder. Idag uppfylls inte alltid kraven på trygghet och vård för denna grupp då nedsatt beslutsförmåga kan leda till självförsummelse eller risk för underlåtenhet från omgivningen.

Socialtjänstlagens och Föräldrabalkens former för att hantera samtycke och beslutsförmåga i relation till nedsatt beslutsförmåga granskas i projektet. Det krävs också mer kunskap om hur kraven på beslutsförmåga och samtycke inverkar i praktiken på dementa personers livskvalité och tillgång till stöd och hjälp. Ställföreträdarskap inom demensvården studeras också i projektet.

Forskningsprojektet bygger vidare på resultat från ”Leva med demens, vård och sociala vårdsystem” ett projekt finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse som Lottie Giertz arbetade med 2014-2016. I det projektet genomfördes två intervjuer med 146 personer med demens och lika många intervjuer med närstående. Det framkom att frågor om samtycke och beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen var ett återkommande och svårt dilemma ur den närståendes perspektiv rörande personen med demens.

Projektet är tvärvetenskapligt (juridik/socialt arbete) och syftar till att synliggöra och analysera den problematik som lagens intentioner ger upphov till i relation till nedsatt beslutsförmåga pga. demens. För det första beskrivs och analyseras juridiska och praktiska dilemman för biståndshandläggare inom äldreomsorgen i hanteringen av ansökan om stöd, bedömning av behov och juridiska rättigheter för personer med demens. För det andra ska lagstiftning, nationella riktlinjer och rättspraxis analyseras. För det tredje ska utbildningsförslag för det praktiska arbetet i kommunerna tas fram.

Forskningsprojektet utgörs av en delstudie som granskar och analyserar lagstiftning, rättsfall och riktlinjer och en delstudie som fokuserar hanteringen i praktiken. Projektet kommer avslutas med en del som avser att pröva en arbetsmodell för att bidra till en utveckling av praktiken. Studiens resultat presenteras i vetenskapliga artiklar, på konferenser och genom återkoppling i kommunerna. Undersökningen bidrar med ny kunskap om effekter av lagens intentioner och blir viktig för de som arbetar med att stödja personer med demens och deras anhöriga.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (SODA).

Medarbetare