Barn utklädd till forskare

Projekt: Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse

Målet är att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och skolverksamhet, och även att få ett stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos de professionella och en förstärkt FoU-kapacitet hos de kommunala huvudmännen. Forskningsprojektet består av två övergripande projekt och sju mindre projekt och kommer att involvera ett antal forskare vid Linnéuniversitetet.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulla-Karin Nordänger
Övriga projektmedlemmar
Maria Magnusson, Maria Hedlin, Elisabeth Frank, Marianne Dahl, Ann-Katrin Perselli, Jens Gardesten, Katarina Herrlin, Anette Emilsson, Peter Karlsudd, Helena Ackesjö, Anna Skedebäck, Stephan Rapp, Anna-Carin Bredmar och Pia Olastuen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun
Finansiär
Forskningen finansieras via statens projekt ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Detta är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning. Utlysning hösten 2019
Tidsplan
1 augusti 2020 – 31 december 2022
Ämnen
Pedagogik och didaktik (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap)
Forskargrupp
Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) 
Webbplats
Projekt: Utveckling, lärande, forskning (ULF)

Mer om projektet

Sedan den 1 juli 2011 ska hela utbildningssystemet i Sverige från förskola till vuxenutbildning och högre utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt som denna skrivning i skollagen öppnar för nya möjligheter ställer den stora krav på landets största offentliga verksamhet, utbildningsväsendet, och på de förutsättningar som ges för att bedriva verksamhet och leda verksamhetsutveckling med denna grund.

ULF-projektet har som mål att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och verksamhet, ett stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos de professionella och en förstärkt FoU kapacitet hos huvudmännen.

I vardagen ute på skolorna utmanas emellertid ofta sådana ambitioner av brist på tid, resurser och kompetens. Även om många skolledare vill prioritera en mera långsiktig utveckling, hindras detta alltför ofta av kortsiktiga ekonomiska realiteter och ett ständigt flöde av nya initiativ och reformer. I projektet är ambitionen att initiera och i samverkan med fyra kommunala huvudmän planera, genomföra och kommunicera ett batteri av praktikutvecklande forskningsprojekt vars frågeställningar genererats i samverkan med verksamma lärare.

Vi vill också i närbild studera om och i så fall hur dessa projekt i realiteten visar sig värdefulla i relation till kvalitetsarbetet på respektive utbildningsenhet. Vad får praktikutvecklande forskning för förutsättningar i vardagen? Hur tas resultaten om hand? Vilka vetenskapliga grund riskerar vi att segla in i och vilka framkomliga leder och mönster för samverkan kan identifieras på de skilda enheterna, på universitetet och i gränslandet däremellan? Vilka förväntningar har huvudmännen på olika nivåer på varandra när det gäller att utveckla verksamhetens vetenskapliga grund?

Med utgångspunkt i samtliga dessa projekt vill vi också pröva att utveckla de arenor och mötesplatser som redan finns etablerade i relation till den verksamhetsintegrerade lärarutbildning som vi sedan 2013 bedrivit tillsammans med de fyra kommuner till att också omfatta praktiknära forskning. Vår ambition är dessutom att skapa nya gemensamma arenor som kan utgöra grund för gemensamma forskningsmiljöer.

Detta projekt är en del av Utveckling, lärande, forskning (ULF) och av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Delprojekt