Åsens by, oskiftat jordbrukslandskap,

Projekt: Vilken effekt har utbildning av skogsägare?

Effekten av akademiska kurser på skogsägares och andra kursdeltagares kunskapsinhämtning är till stor del okänd. För att undersöka detta närmare utvärderar vi attityd, kunskap och dess omsättning i praktiken före och efter genomgången kurs.

Fakta om projektet

Projektledare
Rikard Jakobsson
Övriga projektmedlemmar
Erika Olofsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen
Tidsplan
2023 - 2025
Forskningsämne
Skogsskötsel (institutionen för skog och trä, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Småskaligt skogsbruk
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Ett underliggande antagande för att ge utbildning är att den ger effekt. Detta är helt rimligt och stämmer med vår erfarenhet. Däremot är detta ganska sällan undersökt och kvantifierat.

Som exempel kan nämnas att vid Linnéuniversitetet har sedan 2001 (då Växjö universitet) bedrivits kurser för skogsägare och skogligt intresserade och totalt har över 5 000 personer påbörjat någon av kurserna Hållbart familjeskogsbruk. Upplägget har varit distansanpassat med fysiska träffar i skogen kombinerat med egna studier och skriftliga inlämningar. Över tid har framför allt bredband gjort det möjligt att öka inslagen med video, live eller inspelat. Effekten av dessa akademiska kurser på skogsägarnas kunskapsinhämtning har aldrig studerats. Förvisso genomförs kursvärderingar, men dessa har begränsningar nedan nämnda. Ett indirekt sätt att undersöka kunskapsinhämtningen är genom en kursvärdering, där deltagaren själv anger upplevd kunskapsinhämtning, kvalitet och nytta av kursen.

Frågorna är ofta, särskilt vad gäller nytta, på ett generellt plan och syftar till att utveckla kursen i första hand. En något bättre koll på kunskapsinhämtningen erhålls genom att även innan kursen låta deltagarna uppskatta sin nivå för att sedan jämföra med nivån efter kursen. Det kan vara samma frågor för och efter. För att bedöma kunskapsnivån före och efter en kurs kan även faktafrågor ställas innan och efter kursen och nivån bedömas, tex genom visad detaljeringsgrad eller analys. Ett ytterligare angreppsätt kan erhållas genom att mäta hur deltagarens syn på olika frågor (attityd) har ändrats, tex genom en enkät innan och efter kursen. Attityder är påverkningsbara men underliggande värderingar är svårare att påverka, därför påverkas attityden mer desto längre utbildningen pågår. Studien ska utvärdera effekten av kursdeltagarnas utbildning på deras:

  • Faktarelaterade och egenvärderade kunskapsnivå
  • Kunskapssyn och attityder
  • Beslut och åtgärder i skogsbrukandet

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Småskaligt skogsbruk samt Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling