vatendroppar som träffar hav

Projekt: Viral transmission in the dynamic environment of surface microlayers and rainwater (VIRTIDE)

Bakterievirus intar en särställning i gränslandet mellan atmosfären och hydrosfären, eller som viktiga delar av själva atmosfären. De bidrar till viktiga klimatprocesser och kolkretslopp genom att bryta ner rikligt förekommande värdar via infektioner och efterföljande cellupplösning. Detta projekt ska bidra till att förstå ekologin hos virus i sällan studerade akvatiska ekosystem.

Fakta om projektet

Projektledare
Janina Rahlff
Övriga projektmedlemmar
Julia Weissenbach, Linnéuniversitetet
Bingli Clark Chai, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Open Friedrich-Schiller-Universität Jena, Tyskland
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 apr 2024–31 mars 2028
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
Vr.se/english/swecris.html?project=2023-03310_VR#/
Rahlfflab.weebly.com/

Mer om projektet

Virus i havsytans mikroskikt i gränsen mellan luft och hav, vilka är en del av ett samhälle som kallas neuston, har för det mesta försummats i forskning om detta mikroskikt. Projektet Viral transmission in the dynamic environment of surface microlayers and rainwater (VIRTIDE) tar upp viktiga forskningsfrågor angående

  1. den temporal-spatiala dynamiken hos virus- och bakteriesamlingar i synliga marina ytfilmer ("slicks"),
  2. den virala funktionen som reservoar för gener för antibiotikaresistens, samt
  3. naturen hos, överflödet av och källorna till atmosfäriska fager och deras potential att infektera havsytans mikrobiota efter avsättning med regnvatten.

Målen kommer att uppnås genom att kombinera toppmoderna tekniker inklusive metagenomik, virus-värdinfektionshistorik härledd från CRISPR-system, flödescytometri och odling. Genom att fylla dessa kunskapsluckor kommer projektet att ge ett viktigt bidrag till att förstå virusens ekologi i sällan studerade akvatiska ekosystem.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) och Kunskapsmiljö Linné Vatten.

Medarbetare