mätningsutrustning vid havet med Kalmar slott i bakgrunden

Projekt: Virusinfektion hos pikocyanobakterier i Östersjön

Virus är den vanligaste biologiska enheten i marina miljöer. De påverkar mängden mikroorganismer och näringscykeln i havet. I det här projektet studerar vi virusinfektion hos pikocyanobakterier som är de allra minsta av växtplankton.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Farnelid
Övriga projektmedlemmar
Julia Weissenbach, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoord Foundation; Carl Tryggers Stiftelse
Tidsplan
31 dec 2021–31 dec 2025
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Virus är den i särklass vanligaste "livsformen" i haven. Om de placeras sida vid sida, skulle de uppskattade 1030 virusen i haven sträcka sig längre än de närmaste 60 galaxerna. Virus är viktiga för näringscykler i haven. När celler lyseras genom virusinfektion frigörs näringsämnen, vilket ökar mikrobiell tillväxt. Virus som infekterar cyanobakterier kallas för cyanofager. De kontroller mängden och artdiversiteten av cyanobakterier vilket påverkar deras ekologi och evolution. Cyanobakterier spelar en viktig roll i ekosystemet i alla vattenmiljöer. Dessa små fotosyntetiska organismer utgör basen i den marina näringsväven och ansvarar för 25 % av den dagliga syreproduktionen.

I Östersjön kan pikocyanobakterier (< 2 µm) utgöra upp till 80 % av biomassan under sommaren. Östersjöns picocyanobakterier är en grupp med stor inom artsdiversitet. Fördelningen och utbredningen av de olika underarterna bestäms till stor del av miljöfaktorer som temperatur, salthalt, näringsämnen och ljustillgänglighet. Dödlighet av pikocyanobakterier sker främst genom betning och virusinfektion, men kunskap om de virus som infekterar Östersjöns pikocyanobakterier saknas.  

I det här projektet studerar vi cyanofager från Östersjön, världens näst största bräckvattenmiljö. Projektet kommer att generera kunskap om cyanofager och hur de påverkar pikocyanobakterier. Kunskap om cyanofagers mångfald och deras infektion i haven är av stor betydelse för att förstå och förutsäga ekosystemfunktioner.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA) och är kopplat till Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS). Det ingår också i Kunskapsmiljö Linné: Vatten.

Medarbetare