barn ritning

Projekt: Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige

I studien kommer arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i så kallade särskilt utsatta områden att studeras.

Fakta om projektet

Projektledare
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete
Övriga projektmedlemmar
Paula Wahlgren, forskare från samhällsvetenskap, Kristina Alstam, Göteborgs universitet, Amir Rostami, Carina Gunnarson och Jerzy Sarnecki, Institutet för framtidsstudier.                                                                                        Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Institutet för framtidsstudier
Finansiär
Forte
Tidsplan
2019–2022
Ämne
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Studien innebär en systematisk studie som beskriver, jämför och analyserar strategier använda för att öka trygghet och motverka brottslighet i särskilt utsatta områden. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att beskriva och analysera hur socialtjänsten och samarbetspartner förstår officiell policy, vilka strategier som används lokalt och hur dessa legitimeras, genomförs och bedöms/utvärderas. Inom brottspreventivt arbete idag är partnerskapsidén central såväl i Sverige som internationellt. Denna studie kommer att analysera hur denna fungerar i praktiken.

Bakgrunden till studien är att situationen i särskilt utsatta områden utgör en demokratisk utmaning.

  1. Social tillit och trygghet måste upprätthållas eller återställas.
  2. Förebyggande insatser utvecklas för att motverka att unga personer kommer in kriminalitet
  3. Utvecklingen mot tilltagande segregering i städerna måste vändas

Att studera socialtjänstens, polisens och skolans samverkan och insatser är väsentligt då de är dessa som har getts huvudansvaret för att implementera det lokala brottspreventiva arbetet.

Att studera samverkan är generellt av värde då denna arbetsform erbjuder stora utmaningar, samtidigt som den framställs som en central del av lösningarna – oavsett problem. Av särskilt intresse är det att studera samverkan inom områden, som detta som karakteriseras av stor osäkerhet och stora utmaningar.

Studien kommer också att sträva efter att ge bidrag till hur praktiken kan utvecklas, bland annat genom att identifiera såväl problematiska insatser som att goda exempel