bild på två barn nedklottrad i asfalten

Projekt: Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för barns bästa

Genom projektet bidrog vi med forskningsbaserad kunskap till det omfattande utvecklingsarbetet ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” (BBGiK). Detta är ett ambitiöst initiativ för att stödja socialt och psykiskt utsatta barn och ungdomar med samordnade och tidiga insatser. I vår roll som forskare agerade vi som rådgivare och utvärderade hur utvecklingsarbetet fortgick.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Torbjörn Forkby
Övriga projektmedlemmar
Angelika Thelin, Mats Anderberg och Sofia Enell, Linnéuniversitetet; Tony Andersson, Karin Pernebo och Pamela Massoudi, Region Kronoberg; och Ann-Christine Andersson, Jönköping Academy.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och åtta kommuner i regionen
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2019–31 aug 2022
Ämne
Socialt arbete (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet)

Mer om projektet

Levnadsvillkoren bland barn och unga i Sverige idag är generellt sett goda. Samtidigt finns oroande tecken, framförallt rörande den psykiska ohälsan men också när det handlar om barn och unga i socialt utsatta situationer. Allt fler är i behov av stöd och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, och oroande tecken kan också ses inom skola och socialtjänst. När väl stöd erbjuds kan den enskilde ställas inför att hantera ett stort antal experter och kan hamna i stridigheter mellan organisationer, istället för en välfungerande samverkan.

Satsningen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” (BBGiK) syftar till att tackla dessa problem. En utsedd stödperson ska följa barnets utveckling och se till att gemensam planering kommer till stånd. Traditionella arbetssätt och gränser mellan organisationer och professioner kommer att utmanas – det krävs därför att en gemensam värdegrund skapas. Införandet av ”Barnets bästa” kommer genom detta projekt stödjas i en interaktiv forskningsansats. Forskare från olika discipliner kommer att bidra med vetenskapligt förankrad kunskap om vad som fungerar i arbetet med barn och unga, ge återkoppling om hur utvecklingsarbetet fungerar samt utvärdera resultatet av det. Den modell som kommer att användas innebär en ömsesidig kunskapsutveckling mellan forskare och praktiker och avses leda till att stärka organisationernas egna lärande och självkorrigerande förmåga.

Forskningsnytt

Rapporter

Medarbetare