händer som skriver på en bärbar dator

Såddprojekt: Ansökan om medel för ansökningsskrivande: Digitala verktyg

Syftet med detta såddprojekt inom Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring var att skapa en ansökan om bidrag till ett forskningsprojekt, om hur användandet av digitala verktyg möjliggör sexåringars delaktighet och meningsskapande i lärandeaktiviteter i svenska, matematik och naturvetenskap.

Detta såddprojekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Såddprojektnamn
Ansökan om medel för ansökningsskrivande: Digitala verktyg – en del av yngre barns livsvärld och lärande
Såddprojektledare
Marina Wernholm, Emelie Patron
Övriga projektmedlemmar
Kristina Danielsson, Hanna Palmér, Andreas Ebbelind
Finansiär
Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring
Tidsplan
Ht 2022
Ämnen
- Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällskunskap)
- Naturvetenskapernas didaktik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällskunskap)
- Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
- Svenska språket med didaktisk inriktning (Institutionen för svenska språket, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Detta såddprojekt omfattade en ansökan om medel för ansökningsskrivande till ett projekt vid namn Digitala verktyg – en del av yngre barns livsvärld och lärande.

Projektet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som syftar till att både utveckla praktiken och bedriva forskning. I projektet prövas och studeras hur användandet av digitala verktyg möjliggör sexåringars delaktighet och meningsskapande i lärandeaktiviteter i svenska, matematik och naturvetenskap.

Intresset är riktat mot sexåringars lärande, mot bakgrund av införandet av en tioårig grundskola (SOU 2021:33). Majoriteten av barn i de tidiga skolåren har etablerade medievanor och har tillägnat sig digital kompetens som ingen generation tidigare har haft (Statens medieråd, 2019), många har erfarenheter av andra språkmiljöer och litteracitetspraktiker än de mer traditionella (Norling, 2019) och närmare en femtedel har utländsk bakgrund och pratar andra språk än svenska (Skolverket, 2021).

Eftersom villkoren och arenorna för yngre barns lärande, språkutveckling och identitetsskapande utanför skolan har förändrats i och med digitaliseringen (Jenkins, Ito, & Boyd, 2016; Wernholm, 2020), är det problematiskt när barns tidigare erfarenheter, språk och kunskaper inte erkänns och ligger till grund för fortsatt lärande i skolan. Detta eftersom det ökar riskerna för att de inte kan delta och bidra till det gemensamma.

I tidigare forskning poängteras betydelsen av att barn redan i skolstartsålder utvecklar en inre känsla av sig själva som kunniga, aktiva och kompetenta och att de utvecklar positiva förväntningar och attityder till lärande tillsammans med en stark lärandeidentitet (Ackesjö, 2021). Forskning visar att förskolebarns delaktighet ökar i multimodala aktiviteter när de får använda flera uttryckssätt (Petersen, 2020). När barn kommunicerar med olika uttrycksformer (tal, gester, mimik) kan det förstås som barns multimodala uttryck för delaktighet och ett sätt att jämna ut möjligheterna för deltagande och meningsskapande (Kress & Selander, 2012).

Användandet av digitala verktyg tycks erbjuda ytterligare alternativ för barns delaktighet och meningsskapande (forskargruppens pågående studier). En central utgångspunkt för projektet är att lärandeaktiviteter som inbegriper digitala verktyg måste vara väl genomtänkta och planerade och där social interaktion ingår eftersom barn kan lära av varandra (Selander & Kress, 2017).

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Digi-gruppen, Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP), Litteracitet och undervisning och Matematikdidaktik, samt Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring.

Medarbetare