symbolisk bild på linnea

Projekt: Samhällets restprodukter – framtidens resurser

Projektets syfte är att ge en ökad användning av samhällets restprodukter i Småland, ge företag bättre lönsamhet genom billigare råvaror samt stärka företag som utvecklar tekniska lösningar för utvinning av ämnen.

Fakta om projektet

Projektledare
Bo Bergbäck
Projektmedlemmar
Bo Bergbäck (Lnu), Louise Sörme och Ann-Christin Bayard
Finansiär
Familjen Kamprads Stiftelse
Tidsplan
2014-09-01 - 2016-08-30
Ämne
Miljökemi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektets övergripande mål är att identifiera strömmar av restprodukter i Småland som kan användas som en resurs av andra företag i närheten. Exempel är avfall (t.ex. hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, plastavfall) och reningsverksslam. Projektet kommer att redovisa avfallsflöden (avfall som uppkommer) i Småland för att ge en bild över vad som uppstår i regionen och vad som därmed finns som en resurs. Projektet kommer också att visa hur avfallet och slammet behandlas i Småland idag och jämföra med andra regioner. Resultat ska åskådliggöras på ett geografiskt och pedagogiskt sätt för att göra data enkla att ta till sig, och därigenom bidra till ökad kunskapsuppbyggnad över hur slam/avfallsflödena i regionen ser ut.

Projektet finansieras av medel från Familjen Kamprads stiftelse och bygger på samarbete mellan tre parter - Linnéuniversitetet, Statistiska Centralbyrån och Sustainable Sweden Southeast.