linnea

Projekt: SIKT-projektet: Översikter av utbildningsvetenskaplig forskning: epistemologiska, sociala och politiska effekter

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Daniel Sundberg (Lnu) Ingemar Bohlin, Göteborgs universitet, Eva Forsberg, Uppsala universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2014-2017
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap, institutionen för utbildningsvetenskap
Ämne: Pedagogik

Mer om projektet

SIKT-projektet (Översikter av utbildningsvetenskaplig forskning: epistemologiska, sociala och politiska effekter) är ett forskningsprojekt (finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2015).

I detta projekt undersöker vi epistemologiska, sociala och politiska effekter av den tilltagande formaliseringen av översikter av utbildningsvetenskaplig kunskap. De effekter som studeras är direkt relaterade till spänningen mellan formalisering och professionellt omdöme. Vi anlägger ett perspektiv som utgår från teknik- och vetenskapsstudier och använder teoretiska begrepp från Aktörnätverksteori. Projektet bygger dels på analyser av översikter och texter som på olika sätt belyser dem, dels på intervjuer med involverade aktörer. Projektet består av tre delar. I delprojekt 1 jämförs formaliserade och informella översikter inom två fält; formativ bedömning och IKT och lärande i den internationella utbildningsvetenskapliga litteraturen. Vi undersöker i vilken mån de representationer av kunskap som ges i översikter är en funktion av de syntesformat som tillämpas. Delprojekt 2 är en analys av det svenska formatet för kunskaps- och forskningsöversikter. Delprojekt 3 är en studie av de nya formaliserade syntesformatens effekter på relationen mellan svenska utbildningsforskare, policymakare och lärare/skolledare. En del av de initiativ som har tagits för att formalisera produktionen av översikter av utbildningsvetenskaplig kunskap har omgärdats av kontroverser, men inga empiriska studier av syntesformatens betydelse har genomförts. Projektet bidrar med kunskap av värde för alla aktörer som på olika sätt arbetar med, använder eller berörs av formaliserade översikter.