sjuksköterskor

Projekt: Sjuksköterskans perspektiv i kliniska informationssystem

Syftet med studien är att granska aktuell forskning om hur sjuksköterskor upplever att de elektroniska system för dokumentering som används inom vården fungerar i praktiken. Projektet är ett samarbete mellan universitet i Sheffield (UoS) och Linnéuniversitetet/eHälsoinstitutet.

Patientdokumentation som utförs av sjuksköterskor inom vården sker i allt större utsträckning med hjälp av elektroniska system för dokumentering. Sjuksköterskorna själva har dock haft små möjligheter att påverka hur dessa system fungerar, trots att de utgör den största enskilda brukargruppen. Syftet med denna studie är att granska aktuell forskning om hur sjuksköterskor upplever att dessa system fungerar i praktiken. En litteraturstudie har därför genomförts samt en systematisk undersökning i "PubMed and Cinahl", som omfattade studier från 2000 till 2008. Fyra kvalitativa och två kvantitativa artiklar ingår i denna analys.

Resultaten visar att forskning om sjuksköterskors upplevelser i användningen av elektroniska patientjournaler är knapphändig. Befintlig forskning visar ett utbrett missnöje med systemen. Den allmänna uppfattningen är att elektroniska system för dokumentation inte är anpassade till behoven på den enskilda kliniken eller vårdinrättningen. Sjuksköterskor behöver ha möjlighet att påverka utformningen av systemen för att se till att de grundläggande kraven på god vård inte äventyras av illa anpassade system. Mer forskning behövs i detta område särskilt inom patient säkerhet.

2010

Jean Stevenson-Ågren påbörjade doktorand studier vid universitet i Sheffield, England. Detta projekt är ett samarbete mellan universitet i Sheffield (UoS) och Linnéuniversitetet (LNU). Professor Peter Bath (UoS)är handledare och professor Göran Petersson och docent Gunilla Nilsson är bihandledare. Det övergripande målet med doktorandprojektet är att granska information som används vid övervakning och dokumentation av vitalparametrar i sjukhusbaserade patienter med risk för oväntade hjärtstopp.

Publikationer

  • STEVENSON, J. E., NILSSON, G. C., PETERSSON, G. I. & JOHANSSON, P. E. 2010. Nurses' experience of using electronic patient records in everyday practice in acute/inpatient ward settings: A literature review. Health Informatics Journal, 16, 63-72.

  • STEVENSON, J. E. & NILSSON, G. C. 2012. Nurses' perceptions of an electronic patient record from a patient safety perspective: a qualitative study. Journal of advanced nursing, 68, 667-676.

  • STEVENSON, J.E., NILSSON, G.C. PETERSSON, G., ISRAELSSON, J., BATH, P. 2013. Recording signs of deterioration in acute patients. The documentation of vital signs within electronic health records in patients who suffered in-hospital cardiac arrest. Health Informatics Journal (inskickad)

Finansiering

Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet