allmän projektbild

Projekt: Sömlösa vårdövergångar – förutsättningar för intra- och interorganisatorisk samverkan på ledningsnivå

I detta projekt studerar vi på ledningsnivå förutsättningar för intra- och interorganisatorisk samverkan som främjar en samordnad vårdkedja och trygg vård hemma.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirjam Ekstedt, Cecilia Fagerström
Övriga projektmedlemmar
Heidi Hagerman, Linnéuniversitetet; Mia Von Knorring, Lisa Smeds, Karolinska Institutet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Karolinska Institutet, Region och kommuner i Kalmar län
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2019–30 aug 2023
Ämne
Vårdvetenskap och hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för  hälso-och livsvetenskap)

Mer om projektet

En allt större del av befolkningen såväl nationellt som internationellt består idag av äldre personer. Med ökad ålder och livslängd kommer vi att ställas inför utmaningar i framtiden, såväl inom primärvård och slutenvård. Utmaningarna är att tillgodose patienternas behov av trygghet och att ge bästa möjliga vård. För att tillhandahålla en god och trygg vård av äldre med komplexa vårdbehov krävs en integrerad eller samordnad vård utifrån ett helhetsperspektiv med patienten som person i centrum, oavsett vårdnivå eller vårdgivare. Samordning mellan sjukhus, primärvård och kommun är således en viktig förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård när det gäller äldre med komplexa vårdbehov. Samtidigt visar internationella jämförelser att denna samordning har stora brister i Sverige idag. Detta gäller bland annat för frågor om kommunikation och informationsöverföring mellan vårdkontakter. Genom att se vården som en sammanhängande process, snarare än separata led, finns potential till att skapa förutsättningar för en vårdkontinuitet för äldre med komplexa vårdbehov där information och kunskap överförs mellan verksamhetsgränser och där patientens bästa står i centrum. Vilket kan ses som en målsättning för en trygg och säker vård.

Syftet med projektet är att identifiera, beskriva och utvärdera modeller för intra-och interorganisatorisk samverkan på ledningsnivå för att främja en samordnad vårdkedja och trygg vård hemma. Data samlas in genom deltagande observationer och fältanteckningar vid de existerande lednings-och samverkansorganen som finns mellan regionen och dess tillhörande kommuner. Även individuella intervjuer med chefer på olika nivåer inom regionen och dess tillhörande kommuner kommer att göras. Studien har en aktionsforskningsdesign med grund i konstruktivistisk grounded theory - vilket innebär att frågeställningar och metoder konstrueras induktivt medan studien pågår. Målet med projektet är att öka kunskapen om hur ett effektivt ledarskap kan skapa framgångsrika förutsättningar för intra-och interorganisatorisk samverkan för en trygg och samordnad vård av äldre människor med komplexa vårdbehov.

Projektet är ett delprojekt till forskningsprojektet Bättre vård till alla och en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation och Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa.

Medarbetare