symbolisk bild på linnea

Projekt: Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga

Detta utvecklings- och forskningsprojekt vänder sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och idéburna organisationer som erbjuder insatser till barn som anhöriga. Insatserna kan vara i form av råd eller stöd till barn upp till 18 år. Gemensamt för dessa barn är att de är anhöriga till en förälder eller vårdnadshavare med svårigheter till följd av psykisk eller somatisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser. Målgruppen kan också vara barn som varit med om en förälders oväntade bortgång.

Fakta om projektet

Projektledare
Lennart Magnusson
Projektmedlemmar
Lennart Magnusson (Lnu), Pauline Johansson (Lnu), Åsa Carlsund, Ulf Hammare, Ingela Furenbäck (Lnu), Verner Denvall (Lnu), Elizabeth Hanson (Lnu), Ann-Christine Andersson, Marie Golsäter och Anna Melke
Deltagande organisationer
Hälsohögskolan i Jönköping och Jönköping academy, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linneuniversitetet
Finansiär
Socialstyrelsen
Tidsplan
2014 - 2016
Ämne
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap) och samhällsvetenskap (institutionen för socialt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Nka - Nationellt kunskapscentrum anhöriga: anhoriga.se

Mer om projektet

Målet med projektet är att:

  • Stödja verksamheterna i att utveckla metoder och arbetssätt för att genomföra systematisk uppföljning av stödverksamhet till barn som anhöriga, vilket kan bidra till verksamhetsförbättring.
  • Stödja aktuella verksamheter i att finna lämpliga instrument för att mäta stödinsatsernas resultat.
  • Följa, analysera och utvärdera uppföljning.
  • Bidra till gemensam kunskapsbildning för fortsatt uppföljning och forskning inom området.

Verksamheter som kan delta i projektet är de som redan bedriver någon form av uppföljning, men också verksamheter som i nuläget inte använder sig av systematisk uppföljning - men som är intresserade av att med forskarstöd börja göra det. En förutsättning för deltagande är att verksamheten kan tillhandahålla en kontaktperson samt att det finns en möjlighet att avsätta tid och engagemang. En grundläggande förutsättning är givetvis att verksamheten ska ha ett intresse för att systematiskt ta reda på om enskilda barn får ett tillfredsställande stöd, behöver utökat stöd eller huruvida det finns behov av annat stöd. Systematisk uppföljning innebär att dokumentera insatsernas syfte, mål, innehåll och resultat för att kontinuerligt kunna följa upp om de enskilda barnen får ett behovsanpassat stöd, behöver utökat stöd eller om det finns behov av annat stöd. Det handlar om att kunna följa upp resultaten av aktuella insatser på individnivå, men även på gruppnivå, vilket ger möjlighet till kontinuerlig verksamhetsutveckling.