Person som går på en pi som visar två riktningar

Projekt: Treatment research with adolescents at the Maria clinics (TRAM)

Hur går det för de ungdomar som påbörjat en öppenvårdskontakt med en Maria-mottagning på ett respektive tre år efter påbörjad kontakt? Syftet med projektet är att identifiera betydelsefulla faktorer som kan påverka utvecklingsbanor för olika undergrupper av ungdomar.

Fakta om projektet

Projektledare
Mats Anderberg, Mikael Dahlberg
Övriga projektmedlemmar
Martin Hugo, Katarina Olausson, Linnéuniversitetet; Karin Boson, Johan Hagborg Melander, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse, FORTE
Tidsplan
1 september 2019–31 december 2022
Ämne
Socialt arbete, socialpedagogik, psykologi (Institutionen för socialt arbete, Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt tar sin utgångspunkt i att många ungdomar med missbruksproblem och psykisk ohälsa ”skickas runt” mellan olika vårdgivare utan att de får relevant hjälp med sina problem. Maria-mottagningar, där socialtjänst och sjukvård samverkar, har utvecklats för att bemöta denna problematik och finns numera i ett flertal svenska städer.

Då öppenvårdsbehandling är den vanligast förekommande vårdformen för ungdomar med missbruksproblem i Sverige, är det således viktigt att ta reda på hur den fungerar. I detta longitudinella forskningsprojekt följs ca 500 ungdomar från Mariamottagningarna upp ett respektive tre år efter påbörjad kontakt via information från nationella register. I studien intervjuas också behandlare, ungdomar och föräldrar om sina erfarenheter av behandlingen och betydelsefulla aspekter i förändringsprocessen.

Den centrala frågeställningen är att studera ungdomars långsiktiga förändring när det gäller deras alkohol- och narkotikaanvändning, psykiska hälsa, sociala situation samt hur särskilda risk- och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika gruppers utvecklingsbanor. Forskningsprojektet förväntas ge kunskap om målgruppens förändring och de betydelsefulla faktorer som påverkar resultatet efter öppenvårdsbehandling vid Maria-mottagningarna, vilken i sin tur kan ligga till grund för utformning av mer ändamålsenliga interventioner och preventionsinsatser. 

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research on Interventions and Support for Children and Youth (RISCY) och Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE).

Medarbetare