björklöv

Projekt: Upplevelse av ensamhet i särskilt boende

Kalmar kommun gav i uppdrag till eHälsoinstitutet att genomföra en studie med syftet
att ta fram ett underlag att ingå i verksamheters eget förbättringsarbete med att stävja ensamhet i särskilda boenden.

Bakgrund

Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning om hur äldre personer uppfattar den vård och omsorg de mottar på särskilt och ordinärt boende. Resultaten från 2014 års rapport tyder på att ensamhet har stor påverkan på hur den äldre upplever sin hälsa och den äldreomsorg denne har (Socialstyrelsen, 2014).

Resultaten för Kalmar kommun visar att 29 % av de äldre inte besväras av ensamhet, dvs. 71 % upplever att de besväras av ensamhet. Kommunen har utifrån resultatet identifierat fem förbättringsområden för vilka handlingsplaner ska tas fram, varav ett är ensamhet. Det framgår även av resultatet att nöjdheten generellt är något lägre hos de som bor i särskilt boende jämfört med de som bor i ordinärt boende. Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun gav i uppdrag till eHälsoinstitutet att genomföra föreliggande studie.

Syfte och mål

Syftet med studien är att ta fram ett underlag att ingå i verksamheters eget förbättringsarbete med att stävja ensamhet i särskilda boenden.

Studiens mål är att:

1. Kartlägga faktorer som enligt aktuell forskning bidrar till känslor av ensamhet hos personer i särskilt boende.

2. Att utifrån faktorerna diskutera möjliga åtgärder att minska upplevd ensamhet i särskilt boende genom digitala lösningar.

Projektet är avslutat.