kompositplatta

Projekt: Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer

Syftet med detta projekt är att utveckla och testa miljövänliga kompositer gjorda av förnybar biomassa, biobaserade råvaror och restmaterial. Dessa kompositer kan vara alternativ till befintliga produkter som används i möbler och byggnationer.

Detta projekt avslutades 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Anders Olsson, Stephen Osakue Amiandamhen och Wen Jiang, Linnéuniversitetet
Kristoffer Segerholm, RISE Research Institutes of Sweden
Geoffrey Daniel, Sveriges lantbruksuniversitet
Carl-Eric Hagentoft, Chalmers
Elias Voulgaridis, Aristotelesuniversitetet, Thessaloniki, Grekland
Carsten Mai, Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
RISE Research Institutes of Sweden
Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers
Aristotelesuniversitetet, Thessaloniki, Grekland
samt en grupp med elva intressenter som representerar sektorerna biomassa, bioenergi, återvinningshantering, trä- och jordbruksbaserad industri, möbler och bygg
Finansiär
Forskningsrådet Formas (Formas utlysning 2016, Skogsråvara och Biomassa: Forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi), 10 001 000 kr
Tidsplan
1 jan 2017-31 dec 2021
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Skogens produkter och andra biobaserade råvaror ingår i jordens naturliga kretslopp och finns i begränsad mängd. Mot bakgrund av att jordens befolkning ständigt ökar kommer vi i framtiden att få en brist på biobaserade råvaror. För att uppnå och behålla dagens levnadsstandard för fler människor i världen måste vi (mänskligheten) säkra ett långsiktigt hållbart flöde på råvaror. Ökad återvinning är ett led i ett cirkulärt samhälle där råvaran utnyttjas under en längre period innan den når sin slutanvändning.

Vi vill öka användningsgraden av fiber från uttjänta produkter genom utveckling av två nya biokompositer. Den ena avsedd för byggnadssektorn (träfiberbaserade byggelement) och den andra för möbel- och snickeriindustrin (träfiberbaserade skivor). Materialet hämtas från rivningsvirke, uttjänta möbler, tidningar och även andra biobaserade produkter som t.ex. textilfiber från bildäck. I dag eldas en stor del av dessa produkter i värmeverk, medan andra deponeras på kommunala avfallstippar.

Träfiberbaserade byggelement kommer att tillverkas av återvunnet fiber, flis och textilier. Tillverkningen kommer att ske genom enkel mekanisk bearbetning där billiga vattenlösliga bindemedel kommer att användas, exempelvis restaska från bioenergianläggningar. Träkompositerna för möbeltillverkning kommer att tillverkas med nya biobaserade bindemedel och tillsatser för att underlätta kompositens återvinning och miljöprofil, exempelvis kommer cancerogena ämnen att undvikas. De specifika målen är att: (a) kartlägga egenskaper och mängder av potentiella biobaserade råvaror och restmaterial (b) visa optimal beredning av material för hållbara förädlade produkter (c) visa produktexempel på labb och industriellt producerade biokompositer för möbler och konstruktion (d) initiering av nya vägar för biobaserade råvaror och restprodukter (e) visa möjligheten att tillverka innovativa miljöeffektiva produkter och sprida resultaten till forskarvärlden och näringslivet.

Forskningspartners i projektet har noga valts ut för att komplettera varandra från olika perspektiv i grundforskning och tillämpad forskning för att nå målet med nya miljövänliga produkter för möbler och byggnadsapplikationer. Varje deltagare har en uppsättning kunskaper och färdigheter inom materialvetenskap som inte finns någon annanstans och bildar ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande (möbler och byggsektorn) arbetslag för en genomtänkt användning av förnybar biomassa och restprodukter. Samordning kommer att ske från Linnéuniversitetet som har kompetens inom biomassa, produktutveckling, återvinning, struktur analys, mekanisk testning och simulering. RISE kommer att arbeta med verksamhetsanalys, LCA och energieffektivitet. Chalmers tekniska högskola med byggnadsteknik och byggnadsmaterialprestanda och SLU-Sveriges lantbruksuniversitetmed materialkarakterisering på mikro nivå. Två universitet från utlandet (Grekland och Tyskland) kommer att stödja med kompetens inom alternativa kompositer from återvunnet material, biopolymerer och lim för träbaserade skivor.

De nya biokompositer som föreslås i detta projekt kommer att öppna en ny marknad av kommersiellt gångbara produkter för möbler och konstruktion. En grupp av elva (11) kommersiella intressenter kommer att delta för att representera biomassa, bioenergi, återvinningshantering, trä- och jordbruksbaserad industri, möbler och byggsektorn. Intressenterna kommer förutom att bidra i råvaruhantering, prövning, produktframtagning, marknadsoptimering och återvinning, även att bidra ekonomiskt genom att tillhandahålla material, arbetskraft (ledare och teknisk personal), specialutrustning och produktionslinjer för projektets behov.
Samarbetet mellan alla aktörerna kommer att bidra till en smidigare industriell introduktion, med förhoppning att nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen skapas i Sverige.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare