träd

Projekt: Utvärderingsmetodik för eHälsa

Det finns ett antal ramverk, modeller, metoder, tekniker etc för utvärdering av eHälsa. eHälsoinstitutet har en egen utvärderingsmodell – SUV, Utvärdering på systemvetenskaplig grund. eHälsoinstitutet utför både forskning och utvärderingsuppdrag.

En generell problematik inom eHälsoutvärdering är att befintlig metodik inte ger stöd för utvärdering som blir både vetenskapligt publicerbar och praktiskt användbar för att förbättra omsorg, hälso- och sjukvård. Detta har man på eHälsoinstitutet löst genom att skräddarsy utvärderingsmetoden utifrån uppdragsgivarens behov och förutsättningar och att utvärderingarna samtidigt genomförs på vetenskaplig grund.

Vid eHälsoinstitutet använder vi vår erfarenhet inom eHälsa för att utveckla utvärderingsmetodik. Utvärderingsmetodiken består av principer, modell och arbetsprocess. Utvärderingsprinciperna anger på en högre nivå hur vi på eHälsoinstitutet arbetar med uppdragsutvärdering. Principerna har utvecklats i samband med framtagande av eHälsoinstitutets verksamhetsplan och kommunikationsplan.

Utvärderingsmodellen har tagits fram med utgångspunkt i en kartläggning som gjordes av eHälsoinstitutets tidigare utförda utvärderingsprojekt, en studie av ett antal olika utvärderings- och teoretiska modeller kring användning av IT i verksamheter i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet samt kontinuerlig återkoppling med pågående utvärderingsuppdrag bl.a. genom att modellen har testats mot vissa av dessa pågående uppdrag. En första version av modell för utvärdering av eHälsa har tagits fram och fortsatt validering av modellen kommer att ske.

Nästa steg är utvecklingen av utvärderingsprocessen. För detta kommer undersökningen av utvärderingsprojekten att användas kompletterat med en studie av befintliga metoder för utvärdering och projektarbete.