studenter med lärare

Projekt: Vägskäl – två longitudinella studier av val och ideal i lärares yrkesbanor

Hur behåller lärare sitt engagemang och sina ideal i yrket över tid? Vilka vägskäl ställs lärare inför? Vilka strategier hjälper lärare att stanna kvar i yrket? Genom att följa 87 lärarstudenter som tog examen 1993 fram till idag har vi haft en unik möjlighet att utveckla kunskap kring lärares yrkesbanor och professionella utveckling.

Detta projekt avslutades under 2020.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar 2016-2020: Ulla Karin Nordänger, Per Lindqvist, Rickard Carlsson
Projektmedlemmar 2012-2015: Ulla Karin Nordänger, Per Lindqvist, Annika Andrae Thelin, Ola Agevall, Göran Fransson (Högskolan i Gävle), Anneli Frelin (Högskolan i Gävle)
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2012-2015 samt 2016-2020
Ämne: Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap

Mer om projektet

Från och med 2016 utökar vi projektet genom att starta upp en longitudinell studie av två nya lärarkohorter som tog sin examen 2013 och 2015. Tanken är att göra jämförelser samt studera om de mönster som framträder skiljer sig mellan lärargenerationer.

Några omständigheter gör projektet extra intressant. För det första har de båda grupperna ingått i ett utbildningssystem under kraftig omvandling. Den gamla kohorten har upplevt dessa förändringar från en position som lärare/utförare av tjänster medan den nya kohorten har upplevt den som elever/kunder. Det finns skäl att anta att dessa olika erfarenheter påverkar såväl deras yrkesbanor som synen på arbetet. För det andra representerar de båda kohorterna två generationer – X och Y – vars värderingsmönster och generella förhållningssätt till arbete tycks skilja sig från varandra men också från tidigare studerade generationer

Syftet med de båda studierna är i första hand att beskriva, förstå och förklara de särskilda förhållanden, attityder och strategier som leder till att vissa av lärarna väljer att stanna kvar i, lämna – eller återvända till - yrket samt om, och i så fall hur, argument skiljer sig mellan lärargenerationer. Undersökningar pekar på att Sverige 2025 kan sakna 65 000 lärare. Inför hotet om framtida lärarbrist finns skäl att inte bara fundera över hur vi ska attrahera fler ungdomar till yrket, utan också – och kanske framför allt: Hur ska vi få redan utbildade lärare att stanna kvar i yrket? Hur kan vi förstå rörelser inom yrkesfältet utifrån lärarnas eget perspektiv? Hur kan vi bidra till att lärararbete uppfattas som roligt och lockande? Den föreslagna studien vill utgöra ett tillskott i kunskapsutvecklingen genom att lyfta fram annorlunda frågor och alternativa hypoteser, i avsikt att lämna ett konstruktivt bidrag till diskussionen om ett hållbart och utvecklande lärararbete.

Publikationer