symbolisk bild på linnea

Projekt: Varför uppvisar djur i Östersjön svältsymptom när det finns så gott om mat?

Flera typer av sjöfågel samt lax i Östersjön uppvisar svältsymptom och tidigare forskning har visat att de lider av vitaminbrist. Nyligen har även fisk i anslutning till Hanöbukten varit onaturligt utmärglade men man vet inte orsakerna till detta. Samtidigt är Östersjön kraftigt övergödd med stor produktion av alger och annan biomassa. Det finns således mycket mat i basen på ekosystemet men kvaliteten på maten verkar låg.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Samuel Hylander (Lnu), Sanna Majaneva, Emil Fridolfsson (Lnu) och Martin Brüsin (Lnu)
Finansiär: Carl Tryggers Stiftelse
Tidsplan: 2015 - 2016
Webbplats: Zooplankton Ecology

Mer om projektet

Det är främst friflytande plankton så kallade växt- och djurplankton som bildar och för vidare vitaminer till fiskar och fåglar i den öppna vattenmassan. Men man vet mycket lite om vilka faktorer som styr denna produktion. I detta projekt ska jag därför kartlägga hur produktionen av vitaminer förändras över säsongen. Projektet kommer ge kunskap om vilka arter som producerar mycket vitaminer och vilka miljöfaktorer som leder till hög respektive låg vitaminproduktion.

Vi vet mycket lite om vitaminers roll i ekosystemet och det är extra viktigt att undersöka detta i Östersjöns eftersom flera olika djurgrupper verkar lida brist på vitaminer och vi vill kunna utnyttja systemet för fiske, rekreation och sjöfart på ett hållbart sätt.