EU flagga

HR Excellence in Research

Linnéuniversitetet uppfyller EU:s kvalitetsmål för forskare. Därför fick vi 2021 EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research, samt en godkänd utvärdering 2023. Utmärkelsen visar att Linnéuniversitetet ger forskare bra villkor och en god arbetsmiljö vilket till exempel främjar rekrytering av begåvade internationella forskare och doktorander.

Det systematiska arbetet med HR Excellence in Research sker genom att integrera ”Europeiska stadgan för forskare” och ”Riktlinjer för rekrytering av forskare”. Dessa två dokument syftar till att stärka den europeiska forskningsverksamheten, samt ge struktur och stöd för den europiska forskningspolitiken. De två dokumenten riktar sig till forskare, arbetsgivare och forskningsfinansiärer och syftar till att stärka och förtydliga forskarnas och arbetsgivarens ansvar och rättigheter.

Arbetet berör fyra områden:

  • Etiska och professionella aspekter
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor och social trygghet
  • Utbildning och karriärutveckling

I ansökningsprocessen för HR Excellence in Research ingick att Linnéuniversitetet tog fram en självvärdering av sitt interna arbete utifrån fastlagda kriterier från dokumenten ovan. Områden som identifierats i självvärderingen och som nu kommer att vara i fokus är; Karriär- och kompetensutveckling, Open Science, Fördelning av forskningsanslag samt Forskningskommunikation.

Tidslinje vid Linnéuniversitetet

  • 2021 Linnéuniversitetet erhöll HR Excellence in Research
  • 2021- 2023 Implementeringsfas och självutvärdering
  • 2023 - 2026 Implementering av uppdaterad handlingsplan
  • 2026 Extern utvärdering EU-kommissionen
  • 2026 och framåt fortsatt utveckling och utvärdering av EU-kommissionen vart tredje år

Organisering av HR Excellence in Research vid Linnéuniversitetet

Styrgrupp:

Universitetets ledningsgrupp

Arbetsgrupp:

Ian Nicholls, Dekan
Therése Iveby Gardell, UD
Marianne Johansson-Hellström, HR-chef
Kay Svensson, Avdelningschef Externa Relationer
Karin Järplid, Planeringschef
Lotta Gustafsson, Bibliotekschef
Katarina Ek, Kommunikationschef
Helena Birath, HR partner
Kjärstin Hagman Boström, forskningsrådgivare

Referensgrupp:

Linnéuniversitetets forskare (professorer, docenter, lektorer, biträdande lektorer, postdoc, doktorander)

HR Excellence in Research