mobil med pennor och färgtuber

Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv

Välkommen till konferensen Konstkritik och konstpedagogik, om hållbarhetsaspekter av konstpedagogik och konstkritik, som arrageras i Växjö 2 februari 2018. Den har fokus på utbyte av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare inom konstpedagogik och konstkritik samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk.

Konferensen Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv handlar om hållbarhetsaspekter av konstpedagogik och konstkritik. Hållbarhet adresseras här såväl i termer av hur konsten kan utmana sociala normer att tala om miljöproblemen, som hur samhällelig hållbarhet rimligtvis bör innebära att alla kan delta i alla aspekter av det offentliga samhällslivet, där konsten, kulturella artefakter och visuell kultur tar större del i vår vardagliga erfarenhet än vad som vanligtvis erkänns. I fokus är frågan om, och hur, konst, konstpedagogik och konstkritik kan ta ett större ansvar gentemot en allmänhet som präglas av mångkultur och med olika förutsättningar att förstå världen som den ser ut omkring oss.

Kärnan i konferensen är utbytet av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare från såväl det konstpedagogiska fältet som konstkritikområdet samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk. Konferensen sammanfaller också med lanseringen av ett nytt masterprogram i konsthistoria och visuella studier.

Konferensen arrangeras av institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet i Växjö. Samarbetspartners är även Växjö konsthall och Växjö kommun.

Om konferensen

Om konferensen Konstkritik och konstpedagogik

Den 1 februari 2018 inleds konferensen med registrering, mingel och buffé på Växjö konsthall från klockan 18.00.

Adress till Växjö konsthall är Västra Esplanaden 10, 351 12 Växjö.

Den 2 februari fortsätter konferensen i hus M på Linnéuniversitetet i Växjö med ytterligare ett registreringstillfälle och fika klockan 09.00-09.45, innan själva konferensen börjar. Konferensen slutar cirka kl 17.30. Konferensspråket är svenska och engelska. Denna dag ingår fika och lunch.

Inbjudan riktar sig till verksamma aktörer, forskare och studenter inom det konstnärliga fältet.

Konferensen Konst och kunskap den 1 februari

I samband med Linnéuniversitetets konferens den 2 februari anordnar ateljéverksamheten Italienska Palatset i Växjö konferensen Konst och kunskap, den 1 februari 2018.

Konst och kunskap är ett projekt som undersöker konst i ett deltagarorienterat perspektiv, pedagogik som konstnärligt material, och frågor om hur konstnärer kan arbeta i pedagogiska sammanhang utan att förlora sin roll som konstnär. Håll utkik på deras hemsida om anmälan: https://www.italienskapalatset.se/.

Call for sessions proposals

Deadline 15 november 2017.

Sessionerna kan hållas i form av paperspresentationer, workshop, samtalsform eller annan passande form. För att skicka in sessionsförslag vänligen skicka ett kort abstract (på ungefär 200 ord) till johanna.rosenqvist@lnu.se senast den 15 november 2017.

Vi kommer granska sessionsförslagen och återkomma med svar i slutet av november. Vid urvalet av sessioner kommer vi titta på förslag som håller en hög nivå och på ämnen som är i framkant av den forskning och praktik som bedrivs inom konsthistoria och visuella studier.

Call for paper proposals

Deadline for paper proposals: 18 dec 2017

Du skickar in din Call for paper proposals i anmälningsformuläret.

Konferensen Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv handlar om hållbarhetsaspekter av konst, kritik och pedagogik. Hållbarhet adresseras här såväl i termer av hur konsten kan utmana sociala normer att tala om miljöproblemen, som hur samhällelig hållbarhet rimligtvis bör innebära att alla kan delta i alla aspekter av det offentliga samhällslivet, där konsten, kulturella artefakter och visuell kultur kan och bör ta större del i vår vardag. I fokus är frågan om, och hur konst genom konstpedagogik och konstkritik kan få en större spridning och på så sätt ta ett större ansvar gentemot en allmänhet som präglas av mångkultur och med olika förutsättningar att förstå världen som den ser ut omkring oss.

Vi har fått in en rad förslag på sessioner från såväl det konstpedagogiska fältet som konstkritikområdet från såväl viktiga regionala som lokala aktörer.

Ett bra sätt för dig att presentera dina visioner eller projekt är att föreslå ett paper till någon av våra sessioner.

Konstkritik på det expanderande fältet

(förslagsställare: Axel Andersson, Kritiklabbet)
Framtidens konstkritik kan komma att stå i samma förhållande till den traditionella kritiken som Land Art gjorde till den klassiska skulpturen. För att förstå denna möjliga utveckling går det att använda Rosalind Krauss' koncept om det "expanderade fältet" och rita om det i förhållande till en offentlighet som innehåller det icke-offentliga (slutna organ som grindvaktar offentligheten) och en privat sfär som innehåller de icke-privata (sociala medier). Förslagsställaren ser redaktionen som en möjlig plats för ett möte mellan professionell och amatör för skapandet av en medborgarkritik som kombinerar den demokratiska potentialen i medborgarjournalistiken med den kritiska potentialen i det kollektiva vägandet av vad som ska nå offentligheten. Hur kan den expanderade kritiken mejslasfram teoretiskt? Hur undviker vi en kritik som frånsäger sig en nödvändig expansion – en kritik som riskerar att krympa både gällande inflytande och antal utövande kritiker? Hur kan redaktionens bas vidgas och demokratiseras för att bibehålla sin relevans?

Konstpedagogik för alla – en metodinventering

(förslagsställare: professor Max Liljefors, Lunds universitet)
Under några år har en verksamhet bedrivits vid en rad konst- och kulturinstitutioner , som inriktat sig på personer med neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. (Ett exempel är projektet Möten med minnen http://www.alzheimerfonden.se/motenmedminnen ) Konstpedagogik som förmedlar fakta om konstverk, historiska kontexter mm kan leda till mental trötthet hos personer med kognitionsnedsättningar. Förslagsställaren har tillsammans med ett forskarlag utvecklat en dialogbaserad modell som istället sätter fokus på själva sinnesförnimmelsen. Modellen, som har prövats, har befunnits leda till engagemang, glädje och delaktighet i konstvisningarna. Sessionen kommer att ge prov på denna förnimmelseorienterade konstpedagogik och syftar till att inventera och diskutera alternativa modeller för konstpedagogik. Välkommen att bidra med en modell och/eller med din erfarenhet från konstvisningar.

Mobilitet och processinriktat arbetssätt

(förslagsställare: Helen Hägglund, Region Kronoberg)
Region Kronoberg arbetar för att utveckla bild- och formområdet för att konsten ska bli tillgänglig för fler och arbetar med frågor som: Vilka möjligheter kan skapas genom mobilitet? Vad innebär det för konsten? Vad kan det generera för publiken, för konstnären, för arrangören och för platsen? Att arbeta mobilt med konst på olika platser, där tid och rum kan skifta, innebär inte bara anpassning efter förutsättningar, utan också ett förhållningssätt som bygger på rörelse och förändring. Metoden för hållbart regionalt utvecklingsarbete utgår från att utmaningen sätts i centrum och bygger på många aktörers delaktighet. Utrymme för förändring är också en del i att skapa hållbarhet i de modeller och metoder. Sessionen välkomnar paper och inlägg som svarar upp mot frågorna: Hur förhåller sig möjliggörare inom det konstpedagogiska fältet till mobilitet och till ett processinriktat arbetssätt?

Agenda 2030 och konst- och bildpedagogikens roll

Sessionen hålls på engelska.
(förslagsställare: Hans Sternudd, docent, Linnéuniversitetet)
FN:s 193 medlemsländer har förbundit sig till 17 globala mål för att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom; minska ojämlikheter i världen; lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås (http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/) Förslagsställaren tänker sig att diskussionen i sessionen kretsar kring vilka globala mål i Agenda 2030 ställer på konst- och bildpedagogiken. Det kan handla om hållbarhet såväl inom bildlärarutbildningen som i den konst- och bildpedagogik som utförs i och utanför universitet, skola som kulturinstitutioner. Hur kan målen i Agenda 2030 integreras i undervisning utan att perspektivträngsel uppstår? Hur åstadkoms en transformerande pedagogik som är pluralistisk istället för normerande? Papers från såväl akademi som profession välkomnas.

Konstpedagogik utanför institutionerna

(förslagsställare: Torhild Elisabet Sandberg)
Förslagsställaren tänker sig att diskussionen tar sin utgångspunkt i frågan: Vad sker konstpedagogiskt utanför konstmuseerna, i människors hemmiljö: på webb och i bokform?
Det pågår en ständig diskussion inom konstinstitutionerna om hur konsten ska kunna göras tillgänglig för fler. Att kommunicera digitalt är nödvändigt för alla institutioner, det är från webben som många människor hämtar sin information i dag och det är via webben som många kommunicerar (influencers, i sociala medier). Ett konstpedagogiskt arbete på webben kan handla om att ha som utgångspunkt att människor vill veta mer om konsten (vad den vill ge uttryck för).
Ett annat sätt att nå människor i deras hemmiljö är fortfarande genom tryckt media. Men få satsningar görs på barn, inga etablerade förlag är intresserade av att ge ut sådana böcker utan bedöms som icke-kommersiella. Sessionen välkomnar paper som svarar mot frågan: På vilka sätt kan konstpedagogik utanför institutionerna bidra till att konst ska kunna göras mer tillgänglig?

Posterutställning

Under konferensens lunch den 2 februari är det möjligt för konferensens deltagare att ställa ut med posters.

Deadline för att skicka in posterbidrag är den 7 januari 2018 till josephine.jiganderd@lnu.se.

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad och därmed är anmälan stängd. Om du inte är anmäld men intresserad av att delta kan du mejla en intresseanmälan till josephine.jiganderd@lnu.se för att hamna på reservlistan.

Anmälningsavgiften är 1000 SEK exkl. moms.

Program

Program

1 februari på Växjö konsthall

18.00 Registrering
18.30 Hans T. Sternudd prodekan, Linnéuniversitetet och Filippa de Vos konsthallschef, Växjö konsthall hälsar alla välkomna!
18.45 Vegetarisk buffé i Norra rummet och konstlabbet.
ca.20.00 A Weaving Horse - Performance med Louise Bladh och Filippa Hanzon.

Adress till Växjö konsthall är Västra Esplanaden 10.

2 maj, Universitetet

09.00-09.45 Registrering och fika (M-huset, Södra salen)
09.45-10.15 Välkommen!
10.15-11.00 Helene Illeris (M-huset, Södra salen)
11.00-11.15 Paus 15 min
11.15-12.00 Juraj Čarný (M-huset, Södra salen)
12.00-12.15 Information om eftermiddagen

12.15-13.30 Lunch, serveras i M-huset

13.30-15.30 Parallella sessioner, se bifogat blad för salar och sessioner (F-huset)
15.30-16.00 Paus med fika 30 min (M-huset, Södra salen)
16.00-17.00 Panelsamtal med sessionsledarna (M-huset, Södra salen)
17.00-17.15 Konferensen avslutas

Planerföreläsare

Art Education for Sustainable Development (AESD): Subjectivation, Togetherness, Ecology

Helene Illeris

The lecture will present and discuss findings from the ongoing research project Art Education for Sustainable Development (AESD) with a special focus on the potential of contemporary, socially engaged art forms. As interlocutor for my interrogations I will use the art project The Hill by the Danish artist group Parfyme (2006) in combination with one or more example from art and/or museum educational practices. I will use three artistic and theoretical lenses: Subjectivation, Togetherness and Ecology/Environment to see if I can propose answers to the following questions: How can educators use contemporary artistic strategies to challenge essentialist and opportunistic self-understandings? What is the potential for contemporary forms of art and education to explore alternative and more sustainable conceptions of human subjectivity? How can art education work in favour of a sense of interconnectedness between the individual, the social and the environmental dimensions of being?

Helene Illeris is PhD and Professor of Art Education at the University of Agder. Her research interests include art education in schools and galleries with a special focus on aesthetic learning processes, contemporary art forms, and sustainability. In 2009-13 Helene was the leader of the Nordic and Baltic research network CAVIC (Contemporary art and visual culture in education) and she is an editor of the anthology "EDGE: 20 essays in contemporary art education" (Göthlund, Illeris &Thrane, 2015). She has also published several articles in English, Danish, Swedish, and Italian. One of the latest is "Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art for Sustainable Development (AESD)" (2017). Helene is one of two leaders of the research group Art and social relations at the University of Agder.


Should we all become mediators in the future?

Juraj Carny
There are many sectors that have been radically changed by technologies during the last few years. We are sharing electric cars, apartments while travelling, we legally own almost all music library of the world in our cell phones. Refugee crises is slowly interfering into our reality, however, in fact, it is artificial intelligence that will totally change the way how we understand our lives.

Contemporary Art seems to be untouched by these changes. It is keeping its own power institutions without major change since many years. It is not only Venice Biennale and Documenta, but also private galleries, art fairs, auction houses, the biggest museums with their boards of biggest collectors who are programming our future more than curators, pedagogues and artists.

In my lecture I would like to introduce my concept of mediators that I initiated at Kunsthalle Bratislava, my participatory curatorial projects about refugee crises, xenophobia, racism and extremism, Crazycurators Biennale - Augmented Reality and public art project that in the train between Vienna (Austria) and Bratislava (Slovakia).

Juraj Čarný is a curator, art critic and pedagogue, director of Curatorial Studies Institute, based in Bratislava, Slovakia. He is president of AICA Slovakia, was founding director of Kunsthalle Bratislava and Slovak Centre of Visual Arts and vice-president of AICA International. Initiated XLVI. AICA International Congress Slovakia 2013, SPACE Gallery, BillboArt Gallery Europe, FAICA Gallery, Crazycurators Biennale, Art Academy, Residency LAB, Wandering gallery nomadSPACE, Curatorial Studies and Curatorial Incubator. Curated more than 200 exhibitions. He was founding editor-in-chief of Flash Art CS and is now teaching at the Academy of Fine Arts in Bratislava.

Sessioner

Alla papers kommer publiceras på webbsidan Lnu.se/konstkritik efter konferensen och finnas tillgängliga året ut. Samtliga sessioner kommer hållas i F-huset. Frågor till papersdeltagarna lämnas efter presentationen.

Session 1 och 2

KONSTKRITIK PÅ DET EXPANDERANDE FÄLTET
(förslagsställare: Axel Andersson, Kritiklabbet)

 • Axel Andersson: Drömmen om den expanderade kritiken
 • Linda Fagerström: Konstkritik igår, idag, imorgon utifrån frågan Vilka är konstkritikens pedagogiska möjligheter för framtidens konstpublik?

KONSTPEDAGOGIK FÖR ALLA – EN METODINVENTERING
(förslagsställare: professor Max Liljefors, Lunds universitet)

 • Max Liljefors: Förnimmelseorienterad konstpedagogik
 • Johanna Rosenqvist: Den subjektiva konstpedagogiska situationens potential

Session 3

MOBILITET OCH PROCESSINRIKTAT ARBETSSÄTT
(förslagsställare: Helen Hägglund, Region Kronoberg)

 • Helen Hägglund: Inledning. Mobilitet och processinriktat arbetssätt i Kronoberg
 • Anna-Karin Arvidsson: Blända Power play - att dela makt och ansvar
 • Margareta Wallin Wictorin: Kronoparken Kultur – processinriktat arbete med konst
 • Markus Emilsson: KONST - FÄLT - PROCESS, en möjlighet & en chanstagning
 • Johannes Ensmyr: Konstkuben - en mobil utställningsyta

Session 4

KONSTPEDAGOGIK UTANFÖR INSTITUTIONERNA
(förslagsställare: Torhild Elisabet Sandberg)

 • Torhild Elisabet Sandberg: Är det konstpedagogik?
 • Anna Brodow Inzaina: Konsten som källa för Stockholmsberättelser
 • Linda Tranquist: ArtSmart - Konstpedagogen på nätet

Session 5

AGENDA 2030 OCH KONST- OCH BILDPEDAGOGIKENS ROLL
(förslagsställare: Hans Sternudd, docent, Linnéuniversitetet)

 • Inledande presentation: Hans Sternudd: Att lära från Fandema.
 • Eva Cronquist: To reconcile self-understanding and understanding of the world
 • Lena Håkansson: Lost in sustainability at school of design
 • Ylva Hillström: Acclimatize – an art educational project as a climate gamechanger

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack till alla sessioners förslagsställare och papersdeltagare, Det kulturella universitetet, Växjö kommun, Växjö konsthall, Italienska Palatset och alla som gjort konferensen möjlig.

Josephine Dahlberg Jigander, projektledare
Johanna Rosenqvist, Fil dr, universitetslektor i konst- och bildvetenskap samt design

Ta sig till campus

Buss till campus

Det bästa sättet att nå campus är att ta buss nr 3 från Kronobergsgatan/Storgatan i centrum, riktning "Universitetet". Rekommendationen är att betala med ditt kreditkort. Betalar man kontant tillkommer en extra avgift.

Med cykel

Många hotell har en cykel om du föredrar det. Det tar ca 20 minuter med cykel från stadens centrum till Linnéuniversitetet.

Kontakt

Har du frågor om konferensens innehåll, kontakta Josephine D Jigander på josephine.jiganderd@lnu.se.

Övriga frågor, kontakta konferens@lnu.se.

Boende

Det finns förbokade hotellrum enligt listan här nedan. Bokning ska ske direkt till hotellet via telefon eller e-post. Ange bokningskod: "KKP 2018" för att få våra rabatterade priser.
OBS! Det går inte boka våra förbokade hotellrum via hotellets egna online- bokning.

Elite Stadshotellet Växjö
(enkelrum från 936 SEK/night)
Kungsgatan 6, Box 198
352 33 VÄXJÖ
Boka via e-post reservation.vaxjo@elite.se eller telefon 0470 – 134 00.

Teleborgs Slott
(enkelrum från 940 SEK/night)
Slottsallén
351 96 VÄXJÖ
Boka via e-post info@teleborgsslott.com eller telefon 0470 – 34 89 80.