Att förebygga skolmisslyckanden

Nätverket för skolsocial forskning anordnar en tvärvetenskaplig forskarkonferens på temat "Att förebygga skolmisslyckanden". Konferensen hålls på Linnéuniversitetet i Växjö den 2-3 februari 2017.

Syftet med forskarnätverket är att skapa en plattform för att utveckla, stimulera och sprida forskning som berör både skola och socialt arbete. Nätverket har hittills haft tre konferenser och temat för 2017 års konferens är ”Att förebygga skolmisslyckanden”. Forskning visar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter och att den starkaste skyddsfaktorn är frånvaro av skolmisslyckanden. Ju tidigare utbildningskedjan bryts för ett barn desto sämre tenderar framtidsutsikterna att bli. Därför är det alarmerande att en allt växande skara ungdomar går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och att allt fler unga helt enkelt lämnar skolan i förtid.

Den svenska skolan har dessutom blivit allt sämre på att genomföra och leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Risken för skolmisslyckande går emellertid att påverka. Denna konferens vill därför fokusera på sociala, kulturella och inlärningsmässiga exkluderings- och inkluderingsprocesser, särskilda pedagogiska strategier och insatser i syfte att främja riskutsatta barns, ungdomars och vuxnas livschanser samt deras individuella lärandeprocesser och aktiva deltagande i samhället.

De båda konferensdagarna innehåller två öppna föreläsningar dit alla är välkomna. Se nedan.