Forum för textforskning

Forum för textforskning 12

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Empiri och teori i text- och skrivforskning 12, 13–14 juni 2017


Välkommen till den tolfte konferensen i serien Forum för Textforskning, FoT 12, som arrange­ras vid Linnéuniversitetet i Växjö den 13–14 juni 2017.

Temat för konferensen är Empiri och teori i text- och skrivforskning. Vi kommer att ha underteman som rör forskning om:

  • Ämnesdidaktik
  • Text och skrivande
  • Intermedialitet och multimodalitet
  • Aspekter av klarspråk i text och skrivande

Det är en nordisk konferens, men vi vill även anordna en engelsk­språkig sektion. Därför kan du hålla din presentation på ett skandinaviskt språk eller engelska.

Konferensen har av tradition främst riktat sig till textforskare med språkvetenskaplig bak­grund. Vi öppnar även för föredrag och workshoppar relaterade till text- och diskursanalys i vidare mening. Konferensen välkomnar bidrag inom många områden: diskurs­analys, retorik, skrivforskning, läs- och skrivforskning, språkteknologi, skriftbruks­forskning, översättning, litterär stilistik, läsbarhetsforskning, facktextforskning, forskning om skolans och högskolans texter, myndighets- och marknadskommunikation, intermediala och multimodala analyser och mycket mer.

Viktiga datum 2017:

Föredrag: Anmäl abstract, ca 300 ord senast 24 april

Workshop: Anmäl workshopförslag,ca 300 ord senast 24 april 

Poster: Anmäl abstract, ca 300 ord senast 24 april             

Enbart deltagande: senast 26 maj

Arrangörer

FoT 12, Empiri och teori i text- och skrivforskning är ett samarrangemang mellan Institutionen för svenska språket och Center för intermediala och multimodala studier vid Linnéuniversitetet.

Konferenskommitté

Gunilla Byrman, Kristina Danielsson, Joacim Lindh (konferenssekreterare) och Shirley Näslund.

Varmt välkomna till Linnéuniversitetet!

Om konferensen

Den 13 juni inleds konferensen med registrering klockan 9.30. Konferensen öppnar 10.45 och första plenarföreläsningen börjar klockan 11.00. 

Den 14 juni slutar konferensen ca 15.30.

Konferensspråk

Konferensspråk är engelska, danska, norska, svenska

Länk till FoT 11, Södertörn, 2015 hittar du här.

Plenarföreläsare

Jana Holsanova, Lunds universitet

Jana Holsanova, FD, är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och senior-forskare inom Linnémiljön "Cognition, Communication, and Learning". Hennes forskning fokuserar på multimodalitet, kognition och visuell kommunikation, i synnerhet frågan hur vi tar till oss bilder, hur samspelet mellan språk och bild fungerar och hur vi skapar mentala bilder. Hennes nuvarande forskning handlar om syntolkning, d.v.s. verbal beskrivning av visuella scener och händelser för personer med synnedsättning och blindhet. Hon är författare till Discourse, Vision and Cognition (2008 Benjamins), Myter och sanningar om läsning (2010 Norstedts), och redaktör för Methodologies for Multimodal Research (2012, Sage) och Syntolkning - forskning och praktik (2016).

Plenarföreläsning: Att beskriva det som syns men inte sägs: Om syntolkning för synskadade.

Ellen Krogh, Syddansk Universitet

Ellen Krogh er professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og gæsteprofessor ved Institutionen för svenska språket ved Linnéuniversitetet. Hendes forsknings¬interesser retter sig mod danskfagets didaktik, sammenlignende fagdidaktik og fagdidaktisk skriveforskning. Hun leder forskningsprogrammet Fag og didaktik ved Syddansk Universitet. Inden for skriveforskningen har hun siden 2009 været projektleder for forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed som i længdestudier undersøger skrive- og skriverudvikling hos unge fra 9. klasse til 3. gymnasieklasse.

Plenarföreläsning: En gymnasieelevs skriverbane gennem tre udforskende skriveopgaver. Et etnografisk, longitudinelt studie af skrive- og skriverudvikling i en fagdidaktisk kontekst.

Mats Landqvist, Södertörns högskola

Mats Landqvist är professor i svenska vid Södertörns högskola. Hans forskningsintressen kretsar kring språk och kunskapsmediering, inte minst i vårdsammanhang. Mats har också publicerat texter om språk och diskriminering som strukturellt fenomen, liksom om språkanvändning i debatt och förhandling. Han arbetar för närvarande i ett projekt om hälsolitteracitet.

Plenarföreläsning: Lekmannaexperter i onlineforum – en plats för lärande, stöd och appropriering av professionell diskurs

Chiao-I Tseng, University of Bremen

Dr. Chiao-I Tseng is a staff scientist in the Faculty of Linguistics and Literary Sciences, University of Bremen. She has been developing methods for audio-visual discourse analysis, such as frameworks for analysing cohesion, event types, narrative space and character motivations in narratives across different media. Her publications include a monograph Cohesion in Film (2013, Palgrave Macmillan) and several international peer-reviewed journal articles and book chapters on empirical issues such as complex narratives, cross-media and genre comparisons.

Preliminary title on the keynote speech: Empirical social semiotics as effective tools for analysing intermediality, discourse meaning and materiality

Program

Tisdag 13 juni

09:30–10:45   Registrering och förstärkt kaffe, hus M

10:45–11:00   Öppnande, välkomsthälsning och praktisk information Ordförande: Kristina Danielsson, Sal: Södrasalen

11.00–12.00   Plenarföredrag: Ellen Krogh, professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.En gymnsieelevs skrivebane genom tre udforskende skriveopgaver. Et etnografisk, longitudinelt studie af skrive- og skriverudvikling i en fagdidaktisk kontekst, Ordförande: Kristina Danielsson Sal: Södra

12:00–13:00  Lunch i hus M

13:00–14:55   Sektionsföredrag

13.00– Workshop: Mått och mätbarhet för textanalys 2. Om kvantitativa metoder inom textforskning.                                                                                        

Thomas Ekholm

Översätta eller inte? – Kvantitativa trender i bruket av europeiska termer för japansk tekultur. 

 

Robert Östling 

Hur kan en dator lära sig vad textkvalitet är? 

 

Måns Magnusson

All topic models are wrong, but some are useful. 

Ordförande: Kenneth Wilhelmsson

13:00–13:35  

Sektion1

Anna Annerberg             

Villkor för lärares professionella skrivande

Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

Sektion 2  

Gunilla Almström Persson & Karolina Wirdenäs
Sak samma?
Ett jämförande samtal om retorik och samtalsanalys.

Sal: M1050
Ordförande: Ann-Charlotte Rohman Roth   

Sektion 3  

Britt-Louise Gunnarsson:
Medarbetareberättelser på multinationella företags hemsidor

Sal: M1051
Ordförande: Solveig Hammarbäck       

13:40–14:15

Sektion 1 

Kent Fredholm
Google översätt i språkklassrummet – stöder tekniken lärandet?

Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

Sektion 2  

Pia Visén:

"Om vi utgår från texten och tänker hur ska vi göra...". Att läsa yrkes­ämnes­texter på barn- och fritidsprogrammet

Sal: M1050
Ordförande: Ann-Charlotte Rohman Roth

Sektion 3

Henrik Rahm & Niklas Sandell
Värde(n) i välfärdsstaten
Diskurser och mångdimensionellt värdeskapande i regeringens verksamhetsberättelser för bolag med statligt ägande 1965–2016

Sal: M1051
Ordförande: Solveig Hammarbäck

14:20–14.55

Sektion 1 

Yvonne Hallesson
En dag med skriftanvändning på gymnasieskolans Hantverksprogram. En fallstudie om skriftbruk.

Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

Sektion 2 

Joacim Lindh
Förhörsstrategier i vittnesförhör.
Vittnens och juristers interaktion utifrån kommunikativ anpassningsteori

Sal: M1050
Ordförande: Ann-Charlotte Rohman Roth

Sektion 3  

Claes Ohlson
Standardhöjning eller renovräkning? En studie av hur diskurser mobiliseras av parterna i en boendekonflikt    

Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

14:55–15:20   Fika, hus M

15:20–16:20   Plenarföredrag: Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Att beskriva det som syns men inte sägs: Om syntolkning för synskadade
Sal: Södra   Ordförande: Shirley Näslund

16:25–18:10  Sektionsföredrag

16:25–17:00

Sektion 1

David Håkansson & Carin Östman:
Litterär stilistik som fjärrläsning – nya möjligheter för textanalys
Sal: M1049
Ordförande: Joacim Lindh 

 

Sektion 2 

Karen Holk Jeppesen & Anne Kjærgaard
Hvad kan læse højt-protokoller fortælle os om borgerrettet myndighedskommunikation?

Sal:M1050
Ordförande: Andreas Nord

Sektion 3 

Malin Sandberg
"En mer meningsfull tillvaro"
Mål och effekter i texter från en kulturpolitisk satsning på kultur för äldre

Sal: M1051
Ordförande: Claes Ohlsson

17:05–17:40

Sektion 1 

Barbro Wallgren-Hemlin
Att ge ut Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Något om editionsfilologins praktik
Sal: M1049
Ordförande: Joacim Lindh

 

Sektion 2  

Mikael Berger
Vad är klarspråk för mottagaren?

Sal:M1050
Ordförande: Andreas Nord

Sektion 3 

Karolina Wirdenäs & Kathrin Kaufhold
Broschyrens betydelse: Att nå ut med vårdinformation till nyanlända i Stockholm.

Sal: M1051
Ordförande: Claes Ohlsson

17:45–18:20

Sektion 1 

Anna Vogel
Att bygga en metafor. Tranströmer visar oss världen på nytt.

Sal: M1049
Ordförande: Joacim Lindh

Sektion 2  

Jonas Carlqvist
Språk och demokrati i planeringsprocessen

Sal:M1050
Ordförande: Andreas Nord

Sektion 3 

Astrid Skoglund
Kategoriseringar och positionering i ett gruppsamtal om mödrahälsovård

Sal: M1051
Ordförande: Claes Ohlsson

18.30   Samkväm i K2-gallerian

Onsdag 14 juni 

9:00–10:00  Plenarföredrag: Chiao-I Tseng, PhD, from Faculty of Linguistics and Literary Sciences, University of Bremen.
Empirical social semiotics as effective tools for analysing intermediality, discourse meaning and materiality
Sal: Södra
Ordförande: Gunilla Byrman

10:00–10:30  Kaffe i hus M

10.30–12:20  Sektionsföredrag

10:30–11:05

Sektion 1
Kristina Danielsson
Waves and vibrations in the physics classroom: analysing a lesson as a multimodal text
Sal: N1017
Ordförande: Henrik Rahm

Sektion 2                                                                                                        Anna Annerberg                                                                                      Skrivandet av åtgärdsprogram: vad är svårt?                                               Sal: N1030                                                                                                Ordförande: Desirée Fristedt

Sektion 3
Theres Bellander, Karin Hagren-Idevall, Anna Vogel
"Behandling väger tyngre än ord." Metaforernas roll på Läkare utan gränsers webbplats.
Sal: N2050
Ordförande: Maria Lindgren

11:10–11:45

Sektion 1
Jean Stevensen-Ågren:
A Project to Promote Equality in Ante-natal Care for Women who do not Speak Swedish
Sal: N1017
Ordförande: Henrik Rahm

Sektion 2
Gudrun Svensson & Anja Nertyk
Tvåspråkighet under utveckling
Sal: N1030
Ordförande: Desirée Fristedt

Sektion 3
Andreas Nord
"Vad roligt att ni väntar tillökning." Trevlighet i ett kommunalt
serviceforum på nätet
Sal: N2050
Ordförande: Maria Lindgren

11:50–12:25

Sektion 1
Mona Blåsjö
The smallness of small. Små texter och textelement i en stor värld
Sal: N1017
Ordförande: Henrik Rahm

Sektion 2
Maria Lindgren
Bilder som sambandsled i ledfamiljer
Sal: N1030 Ordförande: Desirée Fristedt

 

Sektion 3
Susanna Karlsson & Lena Lind Palicki
"Själva språkstrukturen bjuder motstånd mot de och dem". En analys av språkvårdsdebatten kring problemklustret de/dem/dom/de(t) från 1904 till idag.
Sal: N2050
Ordförande: Joacim Lindh

12:25–13:25  Lunch i hus M

13:25–14:25  Plenarföredrag: Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola. Lekmannaexperter i onlineforum – en plats för lärande, stöd och appropriering av professionell diskurs.
Sal: Södra
Ordförande: Astrid Skoglund

14:30–14.40  Avslutning och överlämning av foten till nästa års arrangörer: Gunilla Byrman

14:45  Deltagare får fika i påse. Hemresa                   

Anmälan


Du kan nu anmäla dig till konferensen genom att gå in på anmälningslänken nedan.

Anmäl dig här.

Boende

Vi har förbokat hotellrum i Växjö, se länkar till hotellen nedan. Uppge FOT12 när du bokar övernattning så får du universitetets avtalspris. Det går inte att boka online om du vill ha avtalspriset. Boendet ingår inte i konferenspriset.

Elite Stadshotellet i Växjö (enkelrum från 920 SEK/natt)

E-post: reservation.vaxjo@elite.se  Telefon: 0470 – 134 00

Clarion Collection Hotel Cardinal (enkelrum från 1090 SEK/natt)

E-post: cc.cardinal@choice.se  Telefon: 0470-72 28 00

Hotell Esplanad (enkelrum från 725 SEK/natt)

E-post:info@hotelesplanad.com  Telefon: 0470- 70 22 00

Är du intresserad av att boka ett mer prisvärt boende, kontakta:

Ett Kvarter Bed & Breakfast

E-post: info@ettkvarter.se  Telefon: 0470-141 70

Hitta till konferensen

Hitta till konferensen
Konferensen hålls i hus M på universitetsområdet som ligger ca 3 km från Växjö centrum. Samkvämet den 13 juni hålls i K2, även det på univiversitetsområdet.

Till universitetet kan du antingen promenera utmed sjöarna eller åka buss. I bifogade länkar hittar du dels en karta över Växjö för dig som vill promenera samt en busstidstabell för dig som vill åka buss. Buss nummer 3 avgår från Resecentrum till Linnéuniversitetet var 10:e minut dagtid. Det finns även en karta över universitetetsområdet.

Växjö stadskarta 

Karta universitetsområdet

Busstidstabell  

Flyg
Det går regelbundna avgångar mellan Smålands airport och Bromma. Flygplatsen ligger ungefär 4 kilometer från centrum, som du når med taxi eller flygbuss som avgår omkring var 20:e minut.

Tåg
Det är smidigt att åka tåg till Växjö. Järnvägsstationen ligger mitt i centrum.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Mejla konferens@lnu.se eller ring 0470-708700.

Kontakt

Frågor om konferensens innehåll

Skickas till konferenssekreterare Joacim Lindh: FoT@lnu.se

Praktiska frågor

För praktiska frågor om hotell, transport mm, kontkakta koferens@lnu.se.