Rektor med vetande

Regional skolledarkonferens den 15 mars 2017 kring specialpedagogiska frågor för skolledare, förskolechefer, specialpedagoger, speciallärare och elevhälsa i södra Sverige. Konferensen arrangeras på Linnéuniversitetet i Växjö.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

 

Humla

Årets tema är Nyanlända barn och unga - specialpedagogiska utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa.

Konferensen har särskilt fokus på förskolans och skolans utmaningar gällande nyanlända barn och unga. Hur kan man se och arbeta med faktorer som ger barn och unga, som ofta har upplevt att vara på flykt, en god hälsa? Och som samtidigt gör dem resursstarka som en motkraft till de riskfaktorer som ofta finns i form av oro, stress och avsaknad av struktur och tillitsfulla sammanhang?
Det ställs höga krav att skapa goda förutsättningar på organisationsnivå. Ett genuint intresse för utmaningar måste finnas, liksom stöd och bra rutiner, så att goda relationer och ett gott bemötande kan etableras i alla vardagliga situationer i förskola och skola.
Skolans ledning och elevhälsa har ett viktigt ansvar för att barn och unga får uppleva dessa förutsättningar i form av ett gott mottagande och en skolgång som är anpassad efter varje individs villkor.

Årlig konferens

Rektor med vetande är en årlig konferens som fokuserar på aktuella specialpedagogiska utmaningar inom skolväsendet. Konferensen är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Konferensen är för dig som är nyckelperson på olika nivåer i arbetet med stöd och särskilt stöd, som exempelvis skolhuvudman, förskolechef, rektor, specialpedagog eller speciallärare, liksom annan personal inom elevhälsan. Vi välkomnar verksamheter som deltar med flera olika yrkesfunktioner.

Program

08.00 – 08.30 Registrering och kaffe (Hus N)

08.30 – 08.45 Välkomsthälsning (IKEA-salen)

08.45 – 09.45 I verkliga möten är vi alla nyanlända (IKEA-salen)
Lars H. Gustafsson, barnläkare, författare, docent i socialmedicin och medlem i Barnombudsmannens expertråd, tar upp vad utmaningarna som mötet med nyanlända barn och ungdomar på flykt kan innebära för skolan och elevhälsan.

09.45 – 10.15 Kaffepaus

10.15 – 11.45 Valbara seminarier – välj seminarium i samband med anmälan

Från ledning och stimulans till särskilt stöd tur och retur (IKEA-salen)
Skolinspektionen uppmärksammade år 2016 Rosengårdsskolans arbete med elevers kunskapsutveckling. Skolan delar med sig sina erfarenheter av utvecklingsarbetet och vikten av att rektor och biträdande rektorer, undervisande lärare, specialpedagoger och övrig elevhälsa är delaktiga i arbetet.

Vad är det vi säger och vad är det vi gör? (N1017)
Ing-Marie Rundwall är utbildningsdirektör i Helsingborg och berättar om de steg Helsingborgs stad tog för att arbeta med inkluderande lärmiljöer, skolledarnas roll i ett utvecklingsarbete som var och är elevcentrerat och utmaningar för skolan när elever har sitt lärande på sitt andra språk.

Förbättringsarbete i skola, vad är det? Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång (M1088, NCC)
Stefan Särnholm-Ericsson, biträdande utbildningschef på Rektorsutbildningen, Linnéuniversitetet ger utifrån sina erfarenheter från utbildningar och möten med skolledare, lärare och övrig personal som arbetar med nyanlända elever exempel på hur mottagande av och utbildning för nyanlända kan organiseras.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Studiehandledning på modersmålet
Föreläsningen är inställd pga av sjukdom.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter bland flerspråkiga elever (M1083, Södra)
Pia Persson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, tar upp vad man bör tänka på vid pedagogisk utredning av flerspråkiga elever. Seminariet berör hur elevens modersmål kan påverka elevers läs- och skrivutveckling på svenska språket samt betydelsen av att kunna skilja svenskans språkliga drag från modersmålets. Seminariet behandlar vidare generella och specifika läs- och skrivsvårigheter samt en rad andra faktorer som är viktiga att beakta vid pedagogisk utredning med syfte att komma fram till adekvata insatser.

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.45 Kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper (IKEA-salen)
Anna Wirstedt jobbar på Malmö Högskola som universitetsadjunkt och går bland annat igenom generella principer för Skolverkets kartläggningsmaterial i SO, NO och teknik steg 3. Hur kan lärare få nytta av materialet för att kunna bedöma nyanlända elevers kunskaper och hur kan organisationen på skolan se ut?

13.45 – 14.15 Kaffepaus

14.15 – 15.45 Nyanlända elever – strukturer, relationer och möjliggörande kontexter (IKEA-salen)
Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet, tar upp och diskuterar exempel på möjliggörande kontexter och praktiker för att den svenska skolan mer effektivt ska kunna möta nyanlända elevers utbildningsbehov.

15.45 – 16.00 Avslutning (IKEA-salen)

Anmälan

Anmälan till Rektor med vetande är nu stängd.

Mer information

För mer information se Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida.