Barn som har gymnastik utomhus

Ämnesdidaktisk forskningsmiljö i idrott och hälsa

Inom den ämnesdidaktiska forskningsmiljön i idrott och hälsa studerar vi didaktik och didaktiska frågor rörande ämnet idrott och hälsa.

Både lärarutbildning och skolämnet är av intresse. I fokus är lärares och blivande lärares förmåga att resonera kritiskt och förhålla sig till sociala rättvisefrågor i relation till samhällsförändringar.

Vår forskning

Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön i idrott och hälsa har genomgått en kraftig utveckling under senare år. Den har en bred samhällsvetenskaplig och pedagogisk bas och forskningen tar sin utgångspunkt i ett kritiskt - konstruktivt förhållningssätt vilket berör frågor om social rättvisa och jämlikhet, hälsa, etik och genus. Ämnet idrott och hälsas didaktik är ett underutvecklat kunskaps- och forskningsområde och det finns en rad områden där miljön stödjer lärarutbildningarnas forskningsförankring.

Forskningsområdena omfattar bland annat mekanismer som på olika sätt är av betydelse för blivande lärares förmåga att tänka och resonera kritiskt och förhålla sig till sociala rättvisefrågor. Fokus ligger på frågor om varför, för vem, vad och hur, och de ställs i relation till aspekter av social rättvisa och andra kritiska perspektiv. Övergripande kan frågorna relateras till möjligheter för studenterna att genom utbildningen utveckla ett kritiskt förhållningssätt så att de både kan reflektera över sin egen undervisning och förstå hur de ska kunna hantera pedagogiska dilemman utifrån dessa perspektiv.

Miljön har forskningssamarbete med nationella och internationella lärar-/forskargrupper inom området Physical Education (idrott och hälsa) och Physical Education Teacher Education (idrottslärarutbildning)där det bland annat pågår ett gemensamt forskningsprojekt med University of Auckland, Nya Zeeland samt Högskolan i Hedmark, Norge som nyligen blivit finansierat av EU för 2017-2019

Projekt

Medarbetare

Utbildning och uppdrag

Representanter för miljön deltar i såväl undervisning som utveckling av kurser inom ämneslärar-, grundlärar- och förskollärarprogrammet. Representanter för miljön har ett direkt ansvar för utbildning av ämneslärare i idrott och hälsa. Därtill kommer en medverkan i ett flertal kurser inom utbildningsprogrammen för förskollärare och grundlärare.

Forskare från miljön är också involverade i olika uppdrag och har bland annat varit ansvariga för framtagning av betygskriterier för självständiga arbeten på både grund- och avancerad nivå inom ämneslärarprogrammet, kartläggning av ämnesdidaktik inom ämneslärarprogrammet, fakultetens interna utvärdering av ämneskurserna i ämnet idrott och hälsa inom ämneslärarprogrammet samt verksamhetsintegrerad profil inom ämneslärarprogrammet.

Nätverk och samverkan

Forskare från miljön samverkar med olika nätverk, nationellt såväl som internationellt.

Nätverk för lärare i idrott och hälsa: Utifrån universitetets strategiområde Samhällelig drivkraft har Nämnden för lärarutbildning (NLU) prioriterat nätverk bestående av universitetets lärarutbildare och forskare samt skolväsendets lärare. Det övergripande syftet med nätverken är att främja kvalitetsutveckling av såväl lärarutbildningen som skolväsendet samt att stödja verksamma lärares kompetensutveckling i bedömning och betygssättning i idrott och hälsa.