Barn- och barndomskollegiet

Barn- och barndomskollegiet, BBK, är ett etablerat forskningsfält inom tema Barndom.

Fältet avser kunskapsutveckling rörande barn och barndom i, och i anknytning till, samhällets institutionella praktiker. Uppmärksamheten riktas mot förskola, förskoleklass och fritidshem. Begreppet barndom har således inom BBK en tydlig koppling till utbildning dels genom att förekommande forskningsintresse är riktat mot att vinna kunskap om barn- och barndom i relation till de yngre årens pedagogiska praktiker, dels genom att aktuella forskare inom denna miljö också ansvarar för kurser liksom bedriver undervisning inom lärarprogrammet.

Lärarutbildningen

Forskningsankuten grundutbildning och fortbildning

Forskare inom denna miljö ansvarar för kurser, kursutveckling och bedriver undervisning inom lärarprogrammet.

Det finns en stark koppling mellan pågående forskning och den grundutbildning som bedrivs mot de yngre åren. Denna tydliga relation mellan forskning och grundutbildning ses som en förutsättning för att på ett förtjänstfullt sätt kunna forskningsanknyta grundutbildningen. Genom att framhålla en dylik koppling som fundamental i föreliggande forskningsprogram skulle således kunna leda till att lärarprogrammet erhåller en naturlig forskningsbas gentemot de yngre åren.

Miljön arbetar även med fortbildningskurser för verksamma lärare. En stor efterfrågan har funnits, och finns fortfarande, av de kurser som ges med fokus på den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. I dessa analyseras sambandet mellan lärares pedagogiska grundsyn och det som sker i praktiken. Här är även pedagogisk dokumentation som reflektionsverktyg är ett väsentligt innehåll. Fortbildningskurser drivs även specifikt för lärare i förskoleklass. Dessa problematiseras förskoleklassens placering i spänningsfältet mellan förskola och skola, tillsammans med möjliga didaktiska arbetssätt för förskoleklassen. Det ges också kurser mot läs-, skriv- och matematikutveckling i förskoleklass.

Medarbetare

Ordförande: Anette Emilson
Vice ordförande: Lise-Lotte Bjervås

Publikationer

Projekt

Pågående projekt

IKT och lärande i förskolan
Kontakt: Anne-Mari Folkesson

Avslutade projekt

Values Education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow, NordForsk projekt no. 53381
Projektet var ett nordiskt samarbete mellan universitet i Stavanger, universitet i Island samt Linnéuniversitet. Se en film om projektet.
Kontakt: Anette Emilson

Våra biennaler

Vartannat år bjuder BBK in verksamma lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och skolans tidiga år till forskarbiennaler med aktuella teman.

Biennaler som har genomförts är:

  • 2009: Nya villkor för lärande?
  • 2011: Den digitaliserade barndomen
  • 2013: Utvärdering och bedömning i förskola, förskoleklass och fritidshem
  • 2015: Uppdrag fostran i relation till barns uppväxtvillkor

Biennalerna brukar vara välbesökta och uppskattade av både verksamma lärare och skolledare.

Samverkan

De internationella nätverk som BBK på ett eller annat sätt är knutna till är:

  • CiCe – Children's Identity and Citizenship in Europé. CiCe är ett av EU-kommissionens Sokrates-finansierade temanätverk. Till nätverket hör cirka 100 lärosäten från 29 olika länder i Europa. Det delade kunskapsintresset rör barns och ungas medborgerliga fostran och identitetsskapande i en europeisk kontext.
  • OMEP – Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire. Organisationen består av nationalkommittéer i fler än 60 länder. OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt. OMEP har rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet, och anordnar världskongresser och internationella möten. Två gånger om året kommer tidningen International Journal of Early Childhood.
  • Literacy Research Network – ett nordiskt nätverk för literacyforskning inom NFPF:s regi.
  • EECERA – European Early Childhood Education Research Association.