Centre for Management Accounting Research (CMAR)

Vi vill inspirera till, initiera och genomföra forskning kring effekter av styrstrukturer på individer och organisationer. Frågor i fokus är vad som händer med människor när de blir styrda och vad som händer med organisationer när vi styr varandra.

Vår forskning

Styrning av individer och organisationer

Forskningsmiljön CMAR består främst av forskare inom ekonomistyrning med intresse för styrstrukturer, styreffekter och beteendeaspekter på styrning. Vi vill inspirera till, initiera och genomföra forskning kring effekter av styrstrukturer på individer och organisationer. Några centrala frågor är till exempel:

  • Vad som händer med människor när de blir styrda?
  • Hur påverkas människors beteenden och handlingar av olika styrmodeller?
  • Vad som händer med organisationer när vi styr varandra?
  • Det kan handla om belöningar, budget- och resultatuppföljningar och beräkningar av vilka effekter som investeringar har på verksamheten och dess anställda.


Hur påverkas normer, beteenden och handlingar av styrstrukturer?

Grundidén bakom Centre for Management Accounting Research är att undersöka hur normer, beteenden och handlingar på individ-, grupp- och organisatorisk nivå inom företag och organisationer påverkas av olika styrstrukturer. I en rad forskningsprojekt har gruppens medlemmar exempelvis studerat hur skapandet av och styrning genom olika dokument påverkar aktörer på olika nivåer och i olika roller.

Vidare har forskare närmare granskat utformningen och användningen av styrinstrument i sin kontext. Empiriskt spänner gruppens kompetens över ett brett fält av branschstudier, studier av små- och medelstora företag samt offentliga organisationer, främst sjukvård.

Ett stigande intresse inom gruppen visas även olika organisatoriska gränssnitt och hur dessa ändrats över tid. Områden av intresse i forskningen är bland annat den ökade integrationen mellan offentlig och privat verksamhet, interorganisatorisk samverkan, integration inom och mellan organisationer och i värdekedjan.

Forskningen bedrivs inom ramen för ett flertal forskningsprojekt och har både regionalt, nationellt och internationellt fokus.