Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet

Syftet med Cähls verksamhet är att samordna det ämnesövergripande forsknings- och utvecklingsarbetet inom området ämnesdidaktik vid fakulteten för konst och humaniora.

Vår forskning

Vårt syfte är att synliggöra ämnesdidaktikens plats såväl internt vid fakulteten som externt. Detta gör vi genom att samla, organisera och utveckla den ämnesdidaktiska forskningsmiljön vid fakulteten. Vi har en löpande seminarieserie med möjligheter för forskare att diskutera pågående ämnesdidaktiska projekt. Vi har också gästseminarier med tillresta nationella och internationella forskare.

I dagsläget är det ett tjugotal forskare som är direkt knutna till Cähl och som individuellt eller i mindre konstellationer bedriver ämnesdidaktisk forskning. Här är särskilt språk- och litteraturvetenskaplig och historiedidaktisk forskning företrädd, men också andra ämnen som exempelvis musikpedagogik är representerade. Några genomgående teman i de enskilda projekten är: kunskap, meningsskapande, lärande, literacy, bedömning och urvalsfrågor kopplat till läromedel och undervisningens innehåll. Det fortlöpande arbetet i Cähl drivs av en föreståndare (Angela Marx Åberg).

Publikationer

Ett resultat av vårt arbete är antologin Möten med mening. Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora (Karin L. Eriksson (red.) 2016) utgiven på Nordic academic press. För mer information om antologin och möjlighet till att beställa den, se förlagets webbsida.

Ta del av det senaste

Om du är intresserad av att få kontinuerlig information direkt i din e-post om vad som sker inom Cähl och kallelser för kommande seminarier eller har frågor om Cähls arbete, kontakta cahl@lnu.se.

Aktuellt

Just nu har vi fokus på olika aspekter på ämnesspråk. Det kommande läsåret är vår seminarieverksamhet till stora delar fokuserade på detta arbete. Målet är en antologi som kretsar kring ämnesspråk utifrån inom flera olika ämnen.

Medarbetare

Medlemmar