Centrum för kultursociologi

Ett centralt tema inom Centrum för kultursociologi är frågor om social rättvisa och inkludering, inte minst i förhållande till migration, mångfald och genusrelationer.

Centrum för kultursociologi kombinerar humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder för frågor om människors livsvillkor, materialitet, symboliska strukturer och maktrelationer.

Vår forskning

CCS är en ämnesöverskridande forskningsmiljö där kultur både betraktas som ett objekt för forskning och ett perspektiv för analys av den sociala världen.

CCS vilar på en förståelse av kulturanalys som är definierad av antropologen Clifford Geertz. Kulturanalys, menar Geertz, "boils down to one question: how to frame an analysis of meaning". Ett kultursociologiskt perspektiv innebär dels en analys av hur de meningsstrukturer som människor använder för att förstå och hantera sina egna erfarenheter och handlingar, men också hur mening skapas i social interaktion. Kultur som meningsskapande är tätt sammanflätat med institutionella relationer, makt och dominans.

Frågan om hur skärningspunkten mellan kulturella strukturer och institutioner kan ta sig uttryck och påverka barn, ungas och professioners vardag är central och en efterfrågad kunskap inom till exempel lärarutbildning och inom en rad utbildningar som utbildar för kultursektorn, idrottsrörelsen samt för professionellt verksamma och sociala rörelser som arbetar för integration och mångfald.

CCS strävar efter att göra människors – vuxnas såväl som barns och ungas – livsvillkor synliga genom att relatera individuella och delade känslor till olika samhällsprocesser. Detta omsätts i en rad konkreta forskningsprojekt.

Projekt

Seminarieserie

Skolan i det mångkulturella samhället

CCS seminarieserie Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning. Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare och yrkesverksamma lärare som intresserar sig för dessa frågor.

Seminarier hösten 2017

"Jag valde den här skolan för här går sådana som jag" - Skolval och homogeniseringsprocesser i gymnasieskolan.

Marianne Dovenmark och Ann-Sofie Holm, Göteborgs universitet

Tid: Torsdagen den 23 november kl 15.15 - 17.00
Salar: Dacke, Växjö och Bruunska 24, Kalmar

Inkludering, exkludering och möjlighet till lärande - röster, erfarenheter och forskning kring nyanlända elevers situation

Kristina Hedenfalk (rektor Landningsbanan, Växjö) och Camilla Gustavsson, (förstelärare nyanländas lärande, Lessebo), Torun Elsrud och Anna-Maria Marekovic (Linnéuniversitetet)och Anna Lund (Stockholms universitet) samtalar om nyanlända elevers situation och lärande.

Tid: Måndagen den 18 december, kl. 15.15 - 17.00
Salar: Dacke, Växjö och Bruunska 24, Kalmar

Seminarier våren 2017

Onsdag 1 mars kl. 15.15 - 17.00

Salar: E506K, Nisbethska Kalmar och Platon, hus F, Växjö

Språkmöten, transspråkande och den flerspråkiga vändningen
Ann-Christine Torpsten, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Onsdag 19 april, kl. 15.15 - 17.00

Salar: E509B, Nisbethska Kalmar och N1051, hus N, Växjö

Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering
Jenny Nilsson Folke, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholm Universitet

Onsdag 10 maj, kl. 15.15 - 17.00

Salar: E506K, Nisbethska Kalmar och Platon, hus F, Växjö

Barn och ungas religionslitteracitet i en mångfaldsmiljö
Fredrik Jankhe Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns Högskola

Seminarier hösten 2016

Onsdag 28 september, kl 15.15 - 17.00:

Skolframgång i det mångkulturella samhället

Anna Lund, Mats Trondman & Stefan Lund m. fl. , Linnéuniversitetet
Plats: Sal E506K, Nisbethska Kalmar och sal Dacke, hus F Växjö

Onsdag 26 oktober, kl. 15.15 - 17.00

Anta utmaningen i den mångkulturella skolan

Laid Bouakaz, Institutionen för Individ och Samhälle, Malmö Högskola
Plats: Sal E506K, Nisbethska Kalmar och sal Dacke, hus F Växjö

Onsdag 23 november, kl. 15.15 - 17.00

Antirasismens Andra: Berättelser om 'invandrarkillar' och 'förortselever' i ett prestigefullt innerstadsgymnasium

Rickard Jonsson, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholm Universitet
Plats: Sal E509B, Nisbethska Kalmar och sal Platon, hus F, Växjö

Medarbetare

Forskare vid andra universitet

Mimmi Barmark, Lunds universitet
Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet
Stina Bergman Blix, Stockholms universitet
Laid Bouakaz, Malmö högskola
Marita Flisbäck, Göteborgs universitet
Thomas Florén, Stockholms universitet
Alison Gerber, Uppsala universitet 
Kristina Hagström-Ståhl, Stockholms dramatiska högskola 
Tora Holmberg, Uppsala Universitet 
Erik Hannerz, Uppsala universitet 
John Hughson, University of Central Lancashire
Håkon Larsen, Oslo Universitet
Jason L. Mast, University of Warwick 
Magnus Ring, Lunds universitet
Inkeri Rissanen, Tampere University
Ove Skarpenes, Universitetet i Bergen
Andrea Voyer, University of Connecticut 
Paul Willis, Princeton University

Forskande praktiker

Gunilla Edemo

Samverkan

CCS samverkar gärna med omgivande samhället och har breda forskarkontaktnät. Vi välkomnar initiativ till ytterligare samarbeten. Under åren har CCS samverkat i en rad projekt med olika partners i det omgivande samhället. Exempel på tidigare samverkanspartners är Centrum för idrottsforskning, Växjö kommun, Myndigheten för kulturanalys, Regionförbundet i Kronoberg och Kalmar, Sigtuna Stiftelsen, Kulturparken Småland, Kalmar Läns museum, Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg.

Nyheter

Evenemang