Centrum för kultursociologi

Ett centralt tema inom Centrum för kultursociologi är frågor om social rättvisa och inkludering, inte minst i förhållande till migration, mångfald och genusrelationer.

Centrum för kultursociologi kombinerar humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder för frågor om människors livsvillkor, materialitet, symboliska strukturer och maktrelationer.

Vår forskning

CCS är en ämnesöverskridande forskningsmiljö där kultur både betraktas som ett objekt för forskning och ett perspektiv för analys av den sociala världen.

CCS vilar på en förståelse av kulturanalys som är definierad av antropologen Clifford Geertz. Kulturanalys, menar Geertz, "boils down to one question: how to frame an analysis of meaning". Ett kultursociologiskt perspektiv innebär dels en analys av hur de meningsstrukturer som människor använder för att förstå och hantera sina egna erfarenheter och handlingar, men också hur mening skapas i social interaktion. Kultur som meningsskapande är tätt sammanflätat med institutionella relationer, makt och dominans.

Frågan om hur skärningspunkten mellan kulturella strukturer och institutioner kan ta sig uttryck och påverka barn, ungas och professioners vardag är central och en efterfrågad kunskap inom till exempel lärarutbildning och inom en rad utbildningar som utbildar för kultursektorn, idrottsrörelsen samt för professionellt verksamma och sociala rörelser som arbetar för integration och mångfald.

CCS strävar efter att göra människors – vuxnas såväl som barns och ungas – livsvillkor synliga genom att relatera individuella och delade känslor till olika samhällsprocesser. Detta omsätts i en rad konkreta forskningsprojekt.

Projekt

Seminarieserie

Skolan i det mångkulturella samhället

CCS seminarieserie Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning. Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare och yrkesverksamma lärare som intresserar sig för dessa frågor.

Medarbetare

Nyheter

Evenemang