Skolbarn

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7,5 hp – avancerad nivå och på distans!

Den här kursen erbjuder Linnéuniversitetet på uppdrag av Skolverket. Kursen vänder sig till dig som är legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem och som huvudmannen ser som en lämplig framtida skolledare. På Linnéuniversitetet läser du kursen på avancerad nivå och på distans. Det innebär att du oavsett boendeort här erbjuds att gå en förberedande rektorsutbildning som dessutom kan ingå som del av en magister/masterexamen.

Anmälan

Är du intresserad av att gå kursen? Du anmäler dig själv, men du behöver ett intyg underskrivet av din närmsta chef. Anmälan till hösten -21 är nu stängd. Mer information och länk till Skolverket finner du här.

Utbildningens innehåll och mål

Kursen ger en introduktion till skolledarskapets förutsättningar och villkor. Här behandlas frågor om förskolans och skolans juridik, styrning och ledning, förskolan och skolan som organisation och institution, skolledaren som pedagogisk ledare och chef, samt systematiskt kvalitetsarbete, skolutveckling, förbättringsarbete och hållbart ledarskap. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • beskriva förskolans/skolans politiska styrning och rektorns uppdrag som pedagogisk ledare
  • föra ett självständigt och argumenterande resonemang om innebörden i skolledningsuppdraget samt ge exempel på hur detta tar sig uttryck i praktiken
  • utifrån ett ledningsperspektiv visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt över begreppen skolutveckling och förbättringsarbete i relation till det systematiska kvalitetsarbetet

Kursplan 4PE91U Rekryteringsutbildning för skolledare 7,5 hp

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsarbeten samt deltagande i seminarier. Kursen är på avancerad nivå och kan utgöra del av magister/masterexamen.

Genomförande och kostnader

Utbildningen startar i september 2021 och avslutas i maj 2022. Den ges på distans genom digitala träffar vilket innebär att samtliga lärarledda tillfällen och examinationer sker via digitalt e-mötesverktyg. Mellan kursträffarna har deltagarna uppgifter att lösa enskilt och i grupp. Även gruppmöten sker digitalt.

Linnéuniversitetet använder lärplattformen MyMoodle och för de digitala träffarna konferensverktyget Zoom.

Kurskostnaden finansieras av Skolverket och huvudmannen står för kursdeltagarens litteraturkostnad.

Välkomstinformation för kursen 4PE19U.

Kursdatum och preliminära teman (digitala kursträffar via Zoom)

Kursträff 1: 3 september,  kl. 09.00-15.00,  Introduktion, förskolans och skolans ramverk

Kursträff 2: 15 oktober,  kl. 09.00-15.00, Förskolans och skolans ramverk (skoljuridik)

Kursträff 3: 3 december,  kl. 09.00-15.00, Förskolan och skolan som lokal organisation 

Kursträff 4: 14 januari, kl. 09.00-15.00, Rektorn och kärnprocesserna samt pedagogiskt ledarskap

Kursträff 5: 25 februari,  kl. 09.00-15.00, Skolledning i praktiken - rektors pedagogiska ledarskap

Kursträff 6: 18 mars, kl. 09.00-15.00, Professionshandledning utifrån deltagarnas egna frågor 

Kursträff 7: 8 april, kl. 09.00-15.00, Rektors roll som chef och pedagogisk ledare

Kursträff 8:  20 maj, kl. 09.00-15.00, Presentation av självständigt arbete

Utöver detta erbjuds ett kurstillfälle i akademiskt skrivande.

Kurslärare

De lärare som du möter i kursen har såväl praktisk erfarenhet av skolväsendet som goda akademiska kunskaper.

Eva-Lena Lindster Norberg är adjungerad lektor vid Linnéuniversitetet och rektor för grundskola. Eva-Lena har arbetat på Skolverket som undervisningsråd med fokus på forskningsfrågor och breda frågor inom skolutveckling. Eva-Lena är också legitimerad lärare med många års erfarenhet av att undervisa på gymnasiet

Katarina Ståhlkrantz är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Katarina arbetar också som utbildare i Rektorsprogrammet samt handleder rektorer och skolledare inom Samverkan för bästa skola. Katarina är legitimerad lärare och har många års erfarenhet av att arbeta som ledare i olika roller inom skolväsendet, bland annat som rektor och skolchef.

Peter Skoglund är jurist och föreläsare i juridik och rättsvetenskap. Han är lärare vid Linnéuniversitet och ansvarar för rektorsprogrammets juridikkurs. Peter är juridisk rådgivare för utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun och skriver juridiska analyser som expert hos JP Skolnet. Peter har tidigare varit yrkesverksam som bl.a. kammarrättsdomare och förvaltningsjurist med chefsansvar på statliga myndigheter.

Stephan Rapp är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han är här även utbildningschef för det statliga rektorsprogrammet samt handleder personal på skolförvaltning inom Samverkan för bästa skola. Stephan är legitimerad lärare och har en bakgrund bland annat som lärare, rektor, skolchef och utbildningsdirektör.

Kontaktpersoner

Kerstin Hansson, kursansvarig 0470-708467 (innehållsfrågor)

Karolina Wagander, administratör 0470-708481(anmälningsfrågor)