Centrum för specialpedagogisk forskning (CSF)

Vid Centrum för specialpedagogisk forskning vid Linnéuniversitetet (CSF) ses och bedrivs utbildning och forskning utifrån ett mångvetenskapligt och interaktionistiskt perspektiv.

Vår forskning

Det kan förstås som att samhällets lagar, kultur, sociala strukturer och kontexter tillsammans med organisatoriska förutsättningar (lärandets villkor) bildar ett ramverk för specialpedagogiska verksamheter. Samspel mellan individ och miljö förväntas ske, där individers olika förutsättningar och motiv har betydelse för deras utveckling och möjligheter till lärande och delaktighet.

Fokus är på specialpedagogiska frågor inom förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildning och högskoleutbildning. Ett demokratiskt, kommunikativt och inkluderande synsätt utgör utgångspunkt där alla människors lika värde och rätt till delaktighet i enlighet med nationella och internationella styrdokument betonas.

CSF ser specialpedagogik som ett kunskapsområde med en integrativ relation mellan teori och praktik. Centrummiljön med utbildning och forskning kännetecknas av samverkan mellan CSF:s forskare och lärare inom speciallärar-, specialpedagog- och psykologprogrammen vid Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och studenter reflekterar tillsammans kring forskningsfrågor och samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för inte minst studenternas kommande professionsutövning.

Den mångvetenskapliga verksamheten inom CSF berör olika aspekter av specialpedagogik på såväl samhälls-, organisations-, grupp- som individnivå, där även didaktiskt kunnande om elevers förutsättningar för lärande, utveckling och socialisation har betydelse.

Medarbetare